Stop de verspilling in de verslavingszorg

Stop de verspilling in de verslavingszorg

Door Tunahan Kuzu op 23 november 2012 Delen  

De PvdA staat voor een toegankelijke, betaalbare en goede zorg voor iedereen. Wij zijn tegen verspillende marktwerking. Donderdag maakte DSW Zorgverzekeraar bekend dat 80% van de aanbieders in de verslavingszorg die na 2008 zijn opgericht te vaak dure behandelingen declareren bij zorgverzekeraars, terwijl dat bij de reguliere instellingen op 4% ligt. Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling en vraag daarom de Minister van VWS om opheldering over de perverse marktprikkels in de verslavingszorg.

500 euro per dag voor alleen het verblijf in de verslavingskliniek, zonder dat er een behandeling is verricht en personeel met geen enkele medische achtergrond heeft om therapie te geven aan kwetsbare mensen. Dat past wat ons betreft niet bij de behandeling op maat die juist hard nodig is voor deze groep. Door de verspilling te stoppen komt de zorg terecht waar het voor bedoeld is, namelijk de client en wordt de zorg goedkoper.

Wij vragen de Minister uitdrukkelijk om samen met het veld de meest perverse prikkels in de verslavingszorg in kaart te brengen en een plan van aanpak met concrete maatregelen op te stellen om te komen tot een doelmatige en kwalitatief goede verslavingszorg.

Lees hier de Kamervragen die ik over dit onderwerp stel:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Verslavingszorg zelf ontspoord’ in de Telegraaf van 22 november?

2. Klopt het dat, zoals de heer Oomen van zorgverzekeraar DSW aangeeft, tachtig procent van de instellingen die sinds 2008 zijn opgericht de hoge behandel categorieën declareert, terwijl dat bij reguliere klinieken slechts 4 procent is? Hoe verklaart u dit verschil? Zijn deze declaraties terecht?

3. Bent u het met de PvdA eens dat er een perverse volumeprikkel ontstaat door het ontbreken van een budgetplafond voor nieuwe instellingen? Wat gaat u eraan doen nu blijkt dat dit leidt tot veel hogere declaraties van nieuwe toetreders?

4. Bent u op de hoogte van de constatering van DWS verzekeraars dat cliënten inde verslavingszorg worden opgenomen zonder dat dat medisch noodzakelijk is? Wat vindt u hiervan? Welke mogelijkheden heeft u om dit te voorkomen?

5. Wat vindt u van de constatering van DSW verzekeraars dat er 500 euro per dag gerekend wordt voor enkel het verblijf in een verslavingskliniek? Geldt dit bedrag in de gehele sector? Vindt u dit bedrag proportioneel?

6. Bent u bekend met het gegeven dat in verslavingsklinieken mensen zonder medische achtergrond therapie geven en regelmatig standaard het maximale bedrag voor een minimum aan zorg vragen? Wat vindt u van deze constatering van DSW verzekeraars? Bent u het eens met de PvdA dat dit niet de bedoeling kan zijn? Zo ja, wat gaat u aan deze situatie doen? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om in overleg met Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland de meest perverse prikkels in de verslavingszorg in kaart te brengen en een plan van aanpak op te stellen met concrete maatregelen om dit soort praktijken tegen te gaan en te komen tot een doelmatige en kwalitatief goede verslavingszorg? Kun u voor 1 maart dit plan van aanpak aan de Kamer sturen?

Delen: