Stimuleer kleinschalige energieopwekking

Stimuleer kleinschalige energieopwekking

Door Anne Koning op 11 december 2013 Delen  

Met het onlangs gesloten energieakkoord zetten we goede stappen richting een duurzame energievoorziening. Groene energieopwekking zou echter niet alleen in de handen van energiemaatschappijen moet liggen. Ook inwoners en organisaties moeten we stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken. Dit zei ik deze week tijdens een debat in de Eerste Kamer. Lees verder voor mijn volledige spreektekst.

Gesproken woord geldt

Voorzitter,

Vandaag spreken wij wat betreft de Partij van de Arbeid over één overgebleven thema in dit wetsvoorstel. De overgebleven vraag is wat ons betreft of de duurzame energieopwekking door groepen particulieren en organisaties niet onnodig belemmerd wordt.

We hoeven elkaar noch de regering te overtuigen van het belang van een groter aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland. In het energieakkoord is bijvoorbeeld de doelstelling van 14 procent in 2020 opgenomen met daarbij de constatering dat er nu 4% duurzaam wordt opgewekt. Dit vraagt om een strategie die inwoners en organisaties faciliteert in hun wens om zelf bij te dragen aan duurzame energie opwekking. Is de minister het daarmee eens?

Voorzitter, ik zal de minister drie punten voorleggen. Die punten vormen, denken wij, een belemmering in dit streven. Ze staan niet in het voorliggende wetsvoorstel, maar raken er aan en dus brengen we ze graag naar voren. Nogmaals: wij streven naar ruimte voor inwoners en organisaties die zelf duurzame energie willen opwekken.

Maar voor dat ik dat doe, ga ik in op de unaniem in de Tweede Kamer aangenomen motie 29023-93. Deze motie is volgens de memorie van toelichting in dit wetsvoorstel verwerkt. Die motie verzoekt de regering om te regelen dat door een vve opgewekte elektriciteit verrekend kan worden met het gebruik van de afzonderlijke leden.

Dit in een streven bewoners van appartementencomplexen, net als bewoners van eengezinswoningen, de mogelijkheid te geven om zelf bij te dragen aan duurzame energieopwekking. Maar ook om verenigingen van eigenaren die samen zonnepanelen op het dak van een school leggen te laten profiteren van die opgewekte elektriciteit.

Voorzitter, wij zien niet hoe met het schrappen van de salderingsgrens van 5000 kWh de opdracht om te kunnen salderen door het afzonderlijke gebruik van de verschillende leden van de vve is uitgevoerd. En als de motie niet is uitgevoerd waarom dat dan wel vermeld wordt in de MvT. Kan de minister hierop ingaan?

Overigens begrijpen we dat de minister de route via de belastingkorting als een volwaardig alternatief ziet voor vve’s en andere collectieven. Misschien is dit nog wel belangrijker om goed toegelicht te krijgen. Graag horen wij de redenatie hoe de voorgestelde belastingkorting het duurzaam opwekken van energie door groepen individuen even zeer stimuleert als salderen zou doen.

Dan de drie punten waarover wij ons afvragen of er geen onnodige belemmeringen door ontstaan.

Allereerst vrezen wij dat er een vergissing gemaakt is in de beantwoording van vragen van de D66-fractie. In het antwoord wordt beschreven in welk geval verbruikers onder artikel 50 van de wet belastingen op milieugrondslag vallen en dus vrijstelling krijgen vanwege duurzame zelfopwekking. De uitleg dat de installatie voor rekening en risico van de verbruiker dient te zijn, is krapper dan nu wordt gehanteerd door de belastingdienst, zo is ons van diverse kanten verteld. Daarmee zouden bestaande projecten en in voorbereiding zijnde projecten grote nadelen ondervinden en dus belemmerd worden. Denk hierbij aan het project zonnestroom voor Amsterdamse scholen of het project in Almere. De PvdA kan zich niet voorstellen dat de regering door het antwoord op vragen uit dit huis bedoeld heeft een extra belemmering voor deze projecten op te werpen. Wij vermoeden kortom een vergissing. Kan de minister hierover helderheid geven?

Dan het tweede punt dat gaat over het belastingvoordeel op de elektriciteitsbelasting en de postcoderoos. We begrijpen niet waarom de regering initiatieven van groepen bewoners om samen duurzame energie op te wekken alleen wil faciliteren (met een belastingvoordeel) als zij in elkaars nabijheid wonen en in dezelfde postcoderoos een installatie hebben. Wat is daarvan de achtergrond?
Mocht de reden gelegen zijn in de totale opbrengst aan elektriciteitsbelasting, dan kan de regering deze ons inziens ook op peil houden door het tarief voor de groot- of middelgroot gebruikers iets te verhogen. Immers die tarieven zijn grofweg een derde en een tiende vergeleken met het tarief voor kleinverbruikers.

Als derde en laatste punt vragen wij ons af hoe de regering de productie van duurzame energie door woningcorporaties, scholen, zzp’ers en mkb etc -al dan niet samen met huishoudens/kleinverbruikers- wil stimuleren? En wanneer wordt dat meegenomen in het wetgevingsproces?

Voorzitter, de Partij van de Arbeid deelt van harte het streven om meer duurzame energie op te laten wekken. Wij geloven dat het noodzakelijk is dat we die productie niet alleen stimuleren bij energiemaatschappijen. Dat we de samenleving hierin laten participeren. Daarom streven we een overheid na die belemmeringen wegneemt voor inwoners en organisaties die zelf en/of samen duurzame energie willen opwekken. We zijn benieuwd naar de reactie van de minister en kijken uit naar het debat met andere fracties in dit huis.