Spreektekst Cohen debat informatieronde

Spreektekst Cohen debat informatieronde

Door De Redactie op 29 juni 2010 Delen  

‘In het licht van de economische crisis is het van belang dat op zo kort
mogelijk termijn een stabiel kabinet aantreedt dat noodzakelijke beslissingen
kan nemen voor een sociale en sterke toekomst van ons land’, zei
fractievoorzitter Job Cohen vandaag tijdens het debat over de eerste
informatieronde. Cohen zei verder dat de PvdA als grote partij bereid is de
verantwoordelijkheid daartoe te dragen. Klik op ‘lees verder’ voor zijn
integrale spreektekst.

29 juni 2010
NB. Alleen gesproken woord geldt

‘Voorzitter,
Het is een voorrecht de Kamer te mogen toespreken vanaf deze plaats. Ik had
genoeg ervaring sprekend vanuit vak K. Ik ken het gebruik dat tijdens een
maidenspeech niet geïnterrumpeerd wordt, maar ik stel u voor, voorzitter, om,
gezien dat verleden, daar vandaag niet de hand aan te houden.

De verkiezingen van 9 juni jongstleden hebben opnieuw een grote verschuiving
laten zien in de politieke verhoudingen, verschuivingen, die het tot stand komen
van een kabinet niet eenvoudig hebben gemaakt. Desalniettemin is het in het
licht van de economische crisis van belang dat op zo kort mogelijk termijn een
stabiel kabinet aantreedt dat noodzakelijke beslissingen kan nemen voor een
sociale en sterke toekomst van ons land.

Aan zowel de Koningin als aan de informateur hebben wij laten weten dat op
basis van de uitslag van de verkiezingen in onze ogen twee normale
meerderheidskabinetten mogelijk zijn: een kabinet met VVD-PVV-CDA, een zogenaamd
rechts kabinet, en een kabinet met VVD-PvdA-D66-GL, de zogenaamde
‘Paars-plus’-variant.

Wij zijn geen voorstander van een rechts kabinet, dat is duidelijk. Maar op
basis van de uitslag van de verkiezingen lag het het meest voor de hand eerst
een verkenning te verrichten naar de kans van slagen van een coalitie waarin de
grootste partij alsmede de grootste winnaar zijn betrokken.

Voorzitter,
De informateur (die wij bedanken voor zijn inspanningen) concludeert in zijn
verslag dat de vorming van een dergelijk kabinet niet mogelijk is.

Maar voor die conclusie worden geen inhoudelijke, maar procedurele argumenten
aangevoerd: het CDA wilde niet praten voordat VVD en PVV een akkoord op
hoofdlijnen hadden. VVD en PVV wilden geen akkoord op hoofdlijnen maken zonder
dat het CDA aan tafel zou zitten.

Aan de informateur zouden wij daarom willen vragen of en zo ja welke
politiek-inhoudelijke dan wel principiële barrières er tegen een rechts Kabinet
zijn opgeworpen door één of meerdere van de betrokken partijen bij dit Kabinet?

Als deze niet gewisseld zijn, hoe beoordeelt hij dit dan en waarom heeft hij
hier niet sterker op aangedrongen?

Aan de fractievoorzitter van het CDA willen wij de vraag stellen of het, los
van deze procedurele argumenten, wat hem betreft mogelijk is om een rechts
kabinet te vormen?

Heeft het CDA nu al dan niet principiële bezwaren tegen samenwerking met de
PVV? Zo niet, waarom laat het CDA dan een formatie stuklopen op die procedurele
argumenten

Zo ja, kan de fractievoorzitter van het CDA die bezwaren dan ook benoemen?

Aan de fractievoorzitter van de VVD willen wij vragen hoe hij nu aankijkt
tegen de vorming van een rechts kabinet?

Aan de fractievoorzitter van de PVV zouden wij ten slotte willen vragen
waarom hij niet gewoon is gaan praten met de VVD? Wij begrijpen uw voorkeur voor
een proces waarbij het CDA direct aanschuift. Maar is dat nu een voldoende zwaar
argument om uw droom van een rechtse coalitie los te laten? Sterker nog, daarmee
kunt u een coalitie met die verschrikkelijke Partij van de Arbeid voorkomen! Of
denkt u dat u er met de VVD inhoudelijk niet uit zou komen?

Mijn fractie vindt het eindverslag op het punt van een rechts kabinet
onbevredigend. Aan kiezers wordt onvoldoende helder gemaakt waarom een dergelijk
Kabinet er niet kan komen. Dat is niet goed voor onze democratie.

Voorzitter,
Mijn fractie concludeert, mede op basis van de verkenning van de heer Rosenthal,
dat het wenselijk en mogelijk is om een parlementair meerderheidskabinet te
vormen waarin de verkiezingsuitslag recht wordt gedaan.

Aan die voorwaarden voldoen zowel een rechts kabinet als een Paars-plus
coalitie. Nu wij moeten concluderen dat een rechts kabinet niet haalbaar is,
moet de laatste variant wat ons betreft serieus worden onderzocht en wij zijn
daartoe bereid.

Ondanks de grote verschillen die deze partijen onderling kennen zijn wij er
van overtuigd dat een kabinet met deze partijen instaat moet zijn om een
afgewogen programma te maken met enerzijds noodzakelijke bezuinigingen,
anderzijds hervormingen en investeringen die perspectief bieden voor de toekomst
van ons land.

Voorzitter,
De informatie is met de aanstelling van dhr. Tjeenk Willink als nieuwe
informateur de tweede ronde ingegaan. Wij zijn als grote partij bereid
verantwoordelijkheid te dragen om noodzakelijke keuzes voor de toekomst van ons
land te maken.’

Delen: