Speciale eenheid tegen maffiapraktijken in Nederland

Speciale eenheid tegen maffiapraktijken in Nederland

Door Jeroen Recourt op 16 februari 2012 Delen  

De politie moet een speciale eenheid oprichten die zich gaat richten op
onderzoek naar en opsporing van maffia-eenheden. Ook moet deze eenheid in kaart
brengen in hoeverre maffiosi in Nederland voet aan de grond hebben. Eerder
onderzoek van de KLPD en goede onderzoeksjournalistiek van Argos heeft de
noodzaak hiervan nog eens benadrukt.

De PvdA is zeer geschrokken van de uitkomsten van
een
rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
waarin wordt
geconcludeerd dat ‘Ndrangheta, een Italiaanse maffiaorganisatie, volop actief is
in Nederland. Het KLPD stelt dat verder politie en justitie geen zicht hebben op
deze maffia-organisatie. De PvdA vindt het van het grootste belang dat de
Italiaanse ‘maffia’ zich niet verder invreet in de Nederlandse samenleving.

Volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie (V&J) is de
aanpak van de ‘Ndrangheta een prioriteit van politie en justitie. Hij gaf dit
aan toen ik de staatssecretaris bevroeg over
een
uitzending van het radioprogramma Argos
, waar de inhoud van dit rapport aan
het licht kwam. Daarop moet wel actie volgen. De PvdA spoort de minister aan om
er dan ook werk van te maken.

Het kabinet was in eerste instantie niet van plan dit rapport naar buiten te
brengen. Door de uitzending van Argos en onze vragen is het rapport toch
openbaar gemaakt.

Het rapport maakt een paar dingen duidelijk:

 • Justitie en Politie hebben geen idee hoe deze organisatie is georganiseerd
  en waar zij zich bevinden
 • Uit het onderzoek blijkt dat geen enkel politiesysteem in staat is te zoeken
  op namen van criminele organisaties en dat de opmerking van de staatssecretaris
  dat “die organisaties […] al geprioriteerd”zijn, een loze opmerking is.
 • De conclusie van dit rapport is dat er diepgaand onderzoek gedaan moet
  worden naar de verwevenheid van deze criminele organisatie in de Nederlands
  samenleving.

Naar aanleiding van het KLPD-rapport en
een
uitzending van Villa VPRO
heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de
minister en de staatssecretaris van V&J:

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Villa VPRO van dinsdag 14
februari 2012 waarin naar voren werd gebracht hoe ernstig en gevaarlijk de
aanwezigheid van de ‘Ndrangheta in Nederland is?

2. Deelt u deze constatering? Zo nee waarom niet?

3. Deelt u tevens de constatering dat Nederland geen inzicht heeft of
onvoldoende inzicht heeft in de activiteiten van ‘Ndrangheta in Nederland en dat
de Nederlandse politie en justitie geen of onvoldoende zicht hebben op de
aanwezigheid van ‘Ndrangheta in de diverse lagen van de Nederlandse
maatschappij? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat de kennis over de ‘Ndrangheta
(en overige maffia) niet versnipperd maar juist geconcentreerd en inzichtelijk
moet zijn en specifieke onderzoeks- en opsporingscapaciteit nodig is die gericht
wordt op de aanwezigheid van ‘Ndrangheta (anti-maffiaeenheid)? Zo nee, waarom
niet?

4. Hoe groot acht u de kans dat ‘Ndrangheta is geïnfiltreerd of zal
infiltreren in de Nederlandse overheid mede in het licht van hun werkwijze in
Italie en elders? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Hoe kan de nationale recherche zicht hebben op de Italiaanse maffia en met
name de ‘Ndrangheta als in de politiesystemen geen koppeling gelegd wordt tussen
criminele activiteiten en leden van de ‘Ndrangheta?

6. Deelt u de mening dat in Nederland een helikopterview ontbreekt? Zo nee,
waaruit blijkt dat Nederland een duidelijk overzicht heeft van het reilen en
zeilen van ‘Ndrangheta?

7. Deelt u de mening dat hetgeen in de uitzending aan de orde is gesteld
aanleiding geeft om te veronderstellen dat de praktijken van de ‘Ndrangheta in
Nederland in hoge mate de rechtsorde bedreigen? Zo ja, deelt u dan ook de sense
of urgency die daaruit spreekt? En welke gevolgen verbindt u daaraan? Zo nee,
waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot de buitenlandse bronnen die melding
hebben gemaakt van de aanwezigheid van ‘Ndrangheta in Nederland?

8. Bent u bereid om indien de Kamer dat verzoekt de opstellers van het
rapport toestemming te geven in vertrouwen met de Kamer te spreken? Zo nee,
waarom niet?

9. Wat gaat u doen met het advies in het rapport om diepgaand onderzoek te
doen naar de Ndrangheta?