Schaalvergroting onderwijs aan banden

Schaalvergroting onderwijs aan banden

Door Staf Depla op 26 januari 2010 Delen  

Te ver doorgeschoten schaalvergroting in het onderwijs heeft afbreuk gedaan 
aan het gevoel dat het onderwijs van ons allemaal is. De menselijke maat, zodat
leerlingen kennen en gekend worden, is een voorwaarde voor goed onderwijs.  De
regering is daarom op verzoek van mij en mijn collega Van Dijk (SP) snel met een
wet gekomen die er voor moet zorgen dat schaalvergroting in het onderwijs
ingeperkt wordt. Die wet is vandaag aangenomen. Opvallend was dat D66 weer niet
aan debat deelnam. Pechtold was die middag ergens in het land een lint aan het
doorknippen.

Het wetsvoorstel is aangenomen met steun van alle partijen. Kern van het
wetsvoorstel is dat het niet gaat om een fusieverbod, maar een fusietoets. Dit
steunt de PvdA omdat anders fusies die wel tot kwaliteitsverbetering leiden, of
fusies die er juist op gericht zijn om vermindering van het schoolaanbod te
voorkomen (bv in gebieden waar de bevolking krimpt) onmogelijk worden gemaakt.

Met het wetsvoorstel wordt onder meer geregeld dat er bij de beoordeling van
fusies wordt gekeken naar de legitimiteit van de fusie en de effecten ervan op
de keuzevrijheid en variëteit.

De legitimiteit van een fusie valt of staat met de instemming van docenten,
ouders en leerlingen. De school is immers een gemeenschap van ouders,
leerlingen, docenten en bestuurders. Via een amendement krijgen de
medezeggenschapsraden van MBO en HBO instellingen net als bij scholen in het
basis en voortgezet onderwijs, ook instemmingsrecht voor de fusie. Een tweede
amendement dat is aangenomen regelt dat in de fusie effectrapportage ook de
opvatting van de betrokken gemeenten moet worden opgenomen.

Tijdens de behandeling van het rapport van de commissie Dijsselbloem hebben
we meer voorstellen gedaan om de menselijke maat en het herstel van vertrouwen
te ondersteunen. Deze voorstellen zijn in debat allemaal weer aan de orde
gekomen. En de steun in de Kamer ervoor neemt toe. Naast de fusietoets zou onder
voorwaarden defuseren ook mogelijk moeten worden. De onderwijsraad studeert daar
nu op. Voor de zomer komt de minister met voorstellen op basis van dit advies.

Voor meer informatie en achtergronden:
www.stafdepla.nl