Schuldhulpverlening moet op orde zijn

Schuldhulpverlening moet op orde zijn

Door Hans Spekman op 13 oktober 2010 Delen  

De PvdA vindt het belangrijk dat gemeentes goede schuldhulpverlening bieden. Helaas zijn er steeds meer signalen dat de schuldhulpverlening overbelast wordt. Het tv-programma EĆ©nVandaag besteedde hier in een recente uitzending nog aandacht aan. Ik wil niet dat mensen met schulden alsmaar dieper in de problemen komen, terwijl we ze dat steuntje in de rug kunnen bieden waardoor ze er weer bovenop kunnen komen. Ik heb Kamervragen gesteld om inzicht te krijgen in de ernst van de problemen.

Als gemeentes de vraag naar schuldhulpverlening niet aan kunnen, betekent dat nog langer de onzekerheid en stress van een uitzichtloze situatie. Ik wil graag van de minister weten of mensen die geen schuldhulpverlening geboden wordt daardoor dieper in de problemen komen.

De schuldhulpverlening is juist bedoeld voor mensen die zo diep in de schulden zitten dat ze het zelf niet meer redden. De gemeente biedt bijvoorbeeld schuldhulp bij het treffen van betalingsregelingen. Dat is net zo goed in het belang van de schuldeiser, omdat die zo de garantie heeft dat het verschuldigde bedrag wordt terugbetaald. Zo worden mensen in staat gesteld om op een fatsoenlijke manier aan hun verplichtingen te voldoen.

Dat vind ik met name belangrijk omdat de problemen niet alleen op het bord komen bij degenen die de schulden gemaakt hebben. De veroorzaakte schuldproblematiek kan pijnlijke gevolgen hebben voor hele gezinnen. Andere gezinsleden worden dan slachtoffer van de keuzes van een ander.

Voor mij is het niet te verteren dat kinderen opdraaien voor de schulden die hun ouders maken. Ik vind daarom dat we zulke situaties te allen tijde moeten voorkomen. Om de ernst van de moeilijkheden in de schuldhulpverlening in beeld te krijgen heb ik de minister verzocht te bekijken welke gemeentes onvoldoende capaciteit hebben.

Mijn stellige overtuiging is dat iedereen die schulden maakt recht heeft op een menswaardige oplossing. De gemeentelijke schuldhulpverlening kan daar op een mooie manier vorm aan geven. Het is dan wel van groot belang dat de kwaliteit op orde is. Om ervoor te zorgen dat alle gemeentes schuldhulpverlening van een fatsoenlijk niveau aanbieden, zouden we wat mij betreft een minimumniveau moeten vaststellen.

Met goede wetten kunnen we criteria vastleggen. Eerder schreef ik al over de commotie rond het wetsvoorstel dat de kwaliteitsbescherming van de schuldhulpverlening in de wet moet verankeren. Als we willen werken aan een verbetering van de kwaliteit moet dit voorstel op de agenda. Ik heb de minister dan ook verzocht hiermee zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Alleen zo kunnen we garanderen dat mensen die de schuldproblematiek niet meer aankunnen, een eerlijke tweede kans krijgen. En ik vind dat iedereen die tweede kans verdient.

Hieronder mijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

1) Heeft u kennisgenomen van de televisie-uitzending van 1 Vandaag van 8 oktober 2010, waarin een item was gewijd aan de kwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten?

2) Klopt het dat een aantal gemeenten de toeloop bij de lokale schuldhulp onvoldoende aan kan, waardoor de kwaliteit van de schuldhulpverlening in individuele gevallen ernstig tekort kan schieten? Voor hoeveel gemeenten geldt dat zij capaciteitsproblemen hebben met het verwerken en behandelen van schuldhulpaanvragen?

3) Klopt het bericht in de uitzending dat door gebrekkige schuldhulpverlening mensen met schulden juist dieper in de problemen komen? Bent u bereid te inventariseren in welke plaatsen deze problematiek speelt, en daarvan een overzicht naar de Tweede Kamer te sturen?

4) Bent u van mening dat burgers die in de problematische schulden zitten en bij hun gemeente aankloppen voor schuldhulp, recht hebben op goede schuldhulp? Bent u tevens van mening dat de kwaliteit van schuldhulp in alle gemeenten  een voldoende minimumniveau moet hebben, en dat het onacceptabel is dat slechte schuldhulp van gemeenten ervoor zorgt dat mensen in nog grotere financiële problemen komen?

5) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat het, om de basiskwaliteit van schuldhulpverlening in gemeenten te garanderen, van groot belang is dat het in januari 2010 door u ingediende wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (Kamerstuk nr. 32291) zo snel mogelijk wordt ingevoerd?