PvdA hekelt bezuiniging op sociale werkplaats in bestuursakkoord

PvdA hekelt bezuiniging op sociale werkplaats in bestuursakkoord

Door Mariëtte Hamer op 9 mei 2011 Delen  

De PvdA maakt zich grote zorgen of met
de
afspraken in het zogeheten bestuursakkoord
de Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) overeind kan blijven. Het concept-akkoord bevat afspraken die keihard
uitpakken voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau
heeft
het kabinet al gewaarschuwd
, dat wanneer de Sociale Werkvoorziening (SW)
wordt afgesloten voor een groot deel van deze groep, deze mensen niet op eigen
kracht hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Helaas is daar niets mee
gedaan. Lees hier het PvdA-plan voor
mensen met een arbeidshandicap.

Er wordt zowel fors bezuinigd op de WSW als op het geven van kansen aan deze
mensen. Jongeren met een arbeidshandicap komen thuis te zitten. De PvdA wil
mensen laten meedoen op de arbeidsmarkt en niet dat ze worden afgeschreven. Ook
wordt deze groep getroffen door meerdere bezuinigingen, en het is nog
onduidelijk hoe al deze maatregelen bij elkaar opgeteld uitpakken voor deze zeer
kwetsbare groep. Ook het voorstel dat gehandicapte jongeren met een
Wajong-uitkering straks geen inkomen en
ondersteuning meer krijgen als ze thuis- of samenwonen, vindt de PvdA zeer
slecht.

De financiële risico’s liggen eenzijdig bij de gemeente, de opgave voor
re-integratie wordt groter en het budget minder; met de nu de beschikbare
middelen voor de SW kan de sector niet eens in stand gehouden worden, en dan
hebben we het nog niet eens over de cumulatieve effecten van de bezuinigingen
waardoor er steeds meer cliënten bediend moeten worden met minder geld.

In het bestuursakkoord is nog steeds niet helemaal duidelijk of de bestaande
regelingen Wet Werk en Bijstand, Wet Investeren in Jongeren, WSW en Wajong
opgaan in één nieuwe regeling, of dat er toch weer een nieuwe regeling bij wordt
verzonnen en er onder wordt geplakt. Wij willen juist liever minder dan meer
regelingen, en willen graag de bestaande vervangen/afschaffen door één nieuwe.

Voor de lokale overheid staat de wens tot verdere decentralisatie voorop. Ook
wij vinden dat daar waar sprake is van directe contacten met burgers, taken
zoveel mogelijk decentraal moeten worden uitgevoerd op basis van
gedecentraliseerd beleid. Vanuit dit uitgangspunt zijn wij ook voorstander van
en enthousiast over één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en
decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Daarbij
hoort dan ook een toereikend gedecentraliseerd budget bij, naast voldoende
beleidsvrijheid en ontschotting. Het huidige regeringsbeleid en bestuursakkoord
zijn onvoldoende gestoeld op deze gedachte.

Binnen de PvdA is een actiegroep gevormd van de PvdA-fractie in de Tweede
Kamer en lokale bestuurders om deze plannen te wijzigen en de leden van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op te roepen dit niet te
ondersteunen.

De PvdA wil hier met spoed met het kabinet over debatteren.

Delen: