PvdA bepleit sterkere positie voor OVSE

PvdA bepleit sterkere positie voor OVSE

Door Nico Schrijver op 27 maart 2015 Delen  

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer wil een sterkere positie voor de OVSE, zodat de organisatie meer handvatten krijgt om vrede in Oekraïne dichterbij te brengen. Ook vroeg ik minister Koenders vast te houden aan de drieslag die de Verenigde Naties voorstaan: ‘Prevent, React, Rebuild’. De conflicten in bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook Syrië, Israël en Palestina tonen hoe belangrijk het is dat we escalatie voorkomen, adequaat regeren, en bijdragen aan de wederopbouw van landen waar het wel misgaat.

Update: De PvdA-motie over OVSE als officiele internationale organisatie voor vrede en veiligheid is vrijwel Kamerbreed gesteund. Alleen de PVV stemde tegen.

De 3 D-benadering: Defence, Diplomacy, and Development
Tijdens het debat over de Internationale Veiligheidsstrategie dat we deze week voerden, bleek opnieuw dat internationale veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er zijn conflicten tussen staten, maar ook conflicten binnen staten. Over het algemeen vinden we de Russische opstandelingen in Oost-Oekraïne, de Taliban, en bepaalde Syrische verzetsgroepen bovendien van een andere orde dan IS, Al Qaida, Hezbollah, Al Shabah en Boko Haram. Ik vroeg de minister daarom welke criteria de regering gebruikt om onderscheid aan te brengen tussen deze niet-statelijke groeperingen.

Het bestaan van IS herinnert ons aan de situatie in Syrië. Die is ondraaglijk en in strijd met iedere notie van menselijke waardigheid, vrijheid en gerechtigheid. Enkele honderdduizenden slachtoffers en miljoenen vluchtelingen en ontheemden verder is vooral duidelijk dat er geen militaire oplossing van dit conflict bestaat. Nederland heeft bekendheid verworven door koploper te zijn in het gebruik van de zogenoemde 3D-benadering: defence, diplomacy, and development.

Daarom wilde ik van de minister weten of Nederland en Europa op het gebied van diplomacy en development meer mogelijkheden heeft bij het steunen van de Syriërs. Ook vroeg ik hem of hij zich extra kan inspannen om humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen veilig te stellen, bijvoorbeeld wanneer de regering Assad dat belemmert.

Tweestatenoplossing
Op de spreekwoordelijke steenworp afstand van Syrië, speelt zich het veiligheidsdrama tussen Israël en de Palestijnse gebieden af. Lange tijd hebben we de hoop gekoesterd dat het vredesinitiatief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry vruchten zou gaan afwerpen.

Helaas moeten we constateren dat het vredesoverleg muurvast is blijven zitten. Oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict is van groot belang voor de hele wereldgemeenschap. De PvdA is en blijft voor een twee-statenoplossing. Wij streven naar een onafhankelijke, levensvatbare Palestijnse staat naast de staat Israël binnen veilige en internationaal erkende grenzen.

Dit biedt de beste garantie voor vrede, veiligheid en voorspoed, het naast en met elkaar kunnen leven van zowel Israëli’s als Palestijnen. Israël heeft als sterkste partij een speciale verantwoordelijkheid om het gebruik van geweld te beperken en om het initiatief te nemen het vredesproces vooruit te brengen, maar we eisen ook een onvoorwaardelijke stop van alle raketbeschietingen op Israël vanuit de Gazastrook.

Wat de PvdA betreft moet Europa niet wachten op de VS en zelf een eigen, Europese lijn kiezen voor Israël en de Palestijnse gebieden. Daarbij heb ik benadrukt dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA van mening is dat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat de muur op het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever illegaal is, consequenties verdient. Ook wilde ik van het kabinet weten of zij vindt dat Palestina dé facto reeds een staat is. Formele erkenning van Palestina als staat kan een positieve bijdrage aan het zo noodzakelijke vredesproces zijn.

Veiligheid in Oekraïne heeft baat bij een daadkrachtige OVSE
Ten slotte heb ik namens de PvdA onderstreept dat een diplomatieke oplossing voor het conflict in Oekraïne de enig mogelijke oplossing is. Ook hier moet Europa samenwerken. Met elkaar én met landen buiten Europa.

Meer dan we enkele jaren geleden ooit hadden kunnen vermoeden is in dit conflict een sleutelrol weggelegd voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), zoals enige tijd geleden ook in de zogenoemde Minsk-overeenkomsten tot uitdrukking is gekomen. Lange tijd leek de organisatie op haar retour en met haar wat onbestemde waaier van taken en functies welhaast een relikwie uit de Koude Oorlogsperiode. Nu is haar functie als geïnstitutionaliseerd overlegorgaan, permanent beschikbaar voor een open dialoog tussen Oost en West, weer van essentieel belang.

Wel dringt zich de vraag op of de Oekraïne-crisis niet de spankracht van de OVSE te boven gaat, zeker als de missie in het veld opnieuw met enorm verzet of sabotage geconfronteerd wordt. Daarom vroeg ik de minister wat zijn visie hierop is en of hij mogelijkheden ziet de OVSE-waarnemers beter voor hun taken uit te rusten en hen internationaal te beschermen.

In de ogen van de Eerste Kamerfractie van de PvdA duldt de erkenning van de internationale rechtspersoonlijkheid en regeling van de privileges en immuniteiten, waardoor de OVSE meer bevoegdheden krijgt en zich juridisch gesteund weet en de leden van OVSE-missies internationaal beschermd worden, geen uitstel. Op dit moment is de OVSE overgeleverd aan de wetten van de landen waarin zij opereert. Dat is een bedreiging voor de daadkracht van de organisatie en de veiligheid van de staf. Daarover heb ik een motie ingediend, die op 31 maart in stemming komt.

Delen: