Politie moet beter luisteren naar slachtoffers seksueel geweld

Politie moet beter luisteren naar slachtoffers seksueel geweld

Politie moet beter luisteren naar slachtoffers seksueel geweld
 Foto Flickr / PvdA

Door Marith Volp op 18 februari 2015 Delen  

De drempel om aangifte te doen van seksueel geweld is voor slachtoffers en hun ouders vaak te hoog. Politie en Openbaar Ministerie leggen veel nadruk op onjuiste aangiftes, waardoor slachtoffers zich belemmerd voelen om aangifte te doen. Aangiftes van jonge meisjes mogen niet bij voorbaat al als dubieus beschouwd worden. De minister moet daarom in actie komen.

In het artikel “het slachtoffer van seksueel geweld verklaar(d)(t)” was de afgelopen week te lezen dat veel slachtoffers niet serieus genomen worden. Daarom heb ik vragen gesteld aan de minister van Veiligheid en justitie.

De politie doet erg zijn best valse aangiften eruit te filteren. Op zich een nobel streven. Echter, lang wachten met aangifte doen is vaak geen kenmerk van een onjuiste aangifte, maar een kenmerk van twijfel en schaamte bij een slachtoffer. Zo zijn er meer kenmerken die nu gezien worden als duidend op een onjuiste aangifte die er toe leiden dat slachtoffers voor een dichte deur komen te staan als zij aangifte willen doen.

Hierdoor lopen we het risico dat slachtoffers niet naar de politie gaan omdat ze toch niet worden geloofd. En dat risico vind ik zorgwekkend. Uit eerder onderzoek bleek al dat er veel meer seksueel geweld voorkomt dan dat er aangifte wordt gedaan. Het aantal veroordelingen is daardoor ook erg laag.

De minister moet nu gaan onderzoeken of de criteria die worden gehanteerd om te ontdekken of iemand de waarheid spreekt wel kloppen, en als dat nodig is de werkwijze van de politie aanpassen. De politie moet voorzichtig zijn in haar oordeel, zolang er onduidelijkheid bestaat over welke kenmerken precies duiden op een valse aangifte. We moeten namelijk voorkomen dat slachtoffers zich niet serieus behandeld voelen door de politie, waardoor het onmogelijk wordt de daders te pakken.

Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de manier waarop de politie omgaat met vermeend valse aangiftes van seksueel geweld

  1. Kent u het artikel “Het slachtoffer van seksueel geweld verklaar(d)(t) en herinnert u zich uw eerdere antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Arib (PvdA) over slachtoffers van seksueel misbruik2)?
  2. Deelt u de conclusie in het artikel dat de drempel tot het melden of aangifte doen van seksueel geweld tegen kinderen voor de slachtoffers en hun ouders op dit moment te hoog is? Zo ja, werpt de kritische houding van de politie bij een melding een drempel op voor het doen van aangifte? Zo nee, waarom deelt u die conclusie niet?
  3. Deelt u de mening van de onderzoekers dat het na pas na lange tijd doen van een melding of inconsistente verklaringen geen indicaties zijn voor het afleggen van een valse verklaring? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat deze kenmerken niet gebruikt zouden mogen worden als een indicatie voor een valse verklaring? Zo nee, waarom niet?
  4. Gaat de politie van de door de onderzoekers genoemde misvattingen ten aanzien van kenmerken valse verklaringen uit? Zo ja, betekent dat dan dat er ten onrechte verklaringen als vals worden aangemerkt en er daarom geen vervolging plaats vindt? Zo nee, waar blijkt dat uit?
  5. Deelt u de mening dat er in de OM-Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel geweld veel nadruk ligt op het voorkomen van valse aangiften? Zo ja, is er wellicht sprake van teveel nadruk en wat gaat u in dat geval doen om dat te corrigeren? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat zolang niet duidelijk is op grond van welke kenmerken valse aangiften kunnen worden getraceerd, dat er extra voorzichtigheid geboden is voordat een aangifte als vals wordt gekenmerkt? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
  7. Deelt u de mening van de onderzoekers dat er gedegen onderzoek nodig is naar welke kenmerken wel een indicatie kunnen zijn voor valse aangiften? Zo ja, op welke wijze gaat u dit onderzoek inrichten en wanneer kunnen de resultaten daarvan worden verwacht? Zo nee, waarom niet?