Overleg en duidelijkheid bij aanleg windmolenparken

Overleg en duidelijkheid bij aanleg windmolenparken

Door Albert de Vries op 27 juni 2013 Delen  

Om de Nederlandse energieproductie schoner en duurzamer te maken ziet de Partij van de Arbeid een belangrijke rol voor windenergie. De komende jaren komen er daarom nieuwe windmolens bij. Ik roep de minister wel op om nauw samen te werken met de provincies en haar bewoners. Behalve duurzame energie, moeten ook duidelijkheid en overleg prioriteit krijgen. Daarnaast moeten bewoners de kans krijgen om een belang te nemen in de nieuw te bouwen windmolens.

Nederland loopt achter bij de omslag naar duurzame energie. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat we die achterstand gaan inhalen. We willen in 2020 16% van onze energie duurzaam opwekken. Om dat te kunnen halen is plaatsing van windmolens met een capaciteit van 6.000 MW op land zonder meer nodig.

De provincies hebben gezamenlijk elf locaties voorgesteld waarin die 6000 MW gerealiseerd kan worden. Wij hebben vertrouwen in de aanpak van de provincies en willen dat zij een begin gaan maken met de realisering van de windmolenparken. Het is duidelijk dat in sommige gebieden verzet is. Het is ook zeker dat in sommige gebieden de voorziene capaciteit niet volledig gehaald zal kunnen worden. Er is dus reservecapaciteit nodig.

Daarom is het goed dat de minister onderzoekt of het Noordzeekanaal en de Afsluitdijk alsnog in aanmerking kunnen komen. Ook wil de PvdA dat zij nagaat of de overheid grond heeft waarop verantwoord molens kunnen komen. Verder zien wij graag dat de minister in overleg met de provincies zorgt voor een reservelijst met geschikte locaties. Volgend jaar moet er zo voor alle betrokkenen duidelijkheid zijn. Voor mij staat duidelijkheid bij dit soort projecten voorop.

De PvdA wil dat er voor elke locatie een passend plan en een zogeheten milieu-effectrapportage komt. Bewoners moeten daar nauw bij betrokken worden. Voor initiatiefnemers moet er een verplichting komen om bij deze procedures een onafhankelijk expertteam beschikbaar te stellen. Deze expertteams kunnen met name naar geluidseffecten kijken en maatwerk leveren. Zij kunnen onder andere adviseren hoe geluidsoverlast het best kan worden voorkomen.

Met initiatiefnemers dient door provincies ook onderhandeld te worden over hoe bewoners kunnen participeren in de financiering en/of het eigendom van de windmolens. De PvdA juicht het toe dat bewoners een belang kunnen nemen in de productie van schone energie. De PvdA juicht ook initiatieven toe om participatie voor mensen met lagere inkomens mogelijk te maken, bijvoorbeeld door hun participatie te verwerken in de energierekening. Zo krijgen mensen duurzame energie én een lagere energierekening. Met vertrouwen, duidelijkheid en betrokkenheid wordt duurzame energie nog aantrekkelijker.