Open uitnodiging voor samenwerking

Open uitnodiging voor samenwerking

Door De Redactie op 23 september 2010 Delen  

Bij de Algemene Financiƫle Beschouwingen dienen de fracties van PvdA, SP, D66
en GroenLinks een motie in om de bezuinigingen op kinderopvang, onderwijs,
veiligheid en inburgering ongedaan te maken. Het gaat om een alternatief
bezuinigingsvoorstel voor een deel van de 3,2 miljard euro aan bezuinigingen die
het kabinet met Prinsjesdag heeft aangekondigd. Het gaat om 0,5 miljard in 2011
en 1,3 miljard in 2015. Deze alternatieve invulling zorgt voor meer kansen voor
mensen op werk en goed onderwijs en vergroot de veiligheid in Nederland.

Door de bezuinigingen op de kinderopvang wordt het paard achter de wagen
gespannen. Voor –met name- vrouwen wordt het onaantrekkelijker gemaakt om de
zorg voor kinderen te combineren met een betaalde baan. Dit is slecht voor de
arbeidsparticipatie en de emancipatie van vrouwen in Nederland.

Het kabinet bezuinigt op onderwijs. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat
er in 2011 extra geld wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Het kabinet draait
deze belofte nu terug en heeft besloten om alsnog te bezuinigen op het
onderwijs. Dit is onverstandig met het oog op de kwaliteit van het onderwijs en
de kenniseconomie.

In 2010 heeft het kabinet besloten om te bezuinigen op de lonen van leraren
en het budget voor de politie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een
verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs of het aantal agenten op
straat, worden deze bezuinigingen in 2011 teruggedraaid.

Tot slot heeft het kabinet besloten om te bezuinigen op inburgering. Dit is
slecht voor de inburgering van nieuwe Nederlanders en voor de kansen van
inburgeraars op een baan. De inburgering kan efficiënter, maar het
kabinetsvoorstel schiet hierin door aangezien tweederde van het budget wordt
weggenomen.

Dekking

In lijn met de heroverwegingen wordt bespaard op defensie, onder meer bij de
JSF. In de tweede plaats wordt de vennootschapsbelasting voor de grotere
bedrijven in 2011 niet verlaagd. Gegeven de stand van de overheidsfinanciën is
deze maatregel onverstandig. De belastingverlaging voor de midden- en
kleinbedrijven (MKB) blijft in stand.

 

Daarnaast kunnen ministeries worden samengevoegd om te besparen op overhead,
gebouwen en organisatie. Ook kunnen subsidies van EZ doelmatiger en gerichter
vorm worden gegeven. Nu zijn er te veel regelingen en zijn de uitvoeringslasten
te hoog.

Tot slot stellen de fracties voor om de ‘doorwerkbonus’ af te schaffen en een
deel van dit geld te reserveren voor de verhoging van de arbeidskorting. De
bonus leidt niet tot hogere arbeidsparticipatie. Een hogere arbeidskorting zorgt
er juist wel voor dat meer mensen aan het werk gaan en blijven.

Klik hier voor bovenstaande tabel in
PDF-formaat.

Delen: