De afspraken van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer over integriteit

De afspraken van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer over integriteit

Door De Redactie op 3 februari 2015 Delen  

Per 1 maart 2015 hanteert de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid nadere afspraken over integriteit en zijn die voor iedereen te vinden. Hiermee volgt de PvdA-fractie het advies op van de speciale commissie van de Eerste Kamer die in mei 2014 een reactie formuleerde op de aanbevelingen van de The Group of States Against Corruption (Greco) van de Raad van Europa.

De commissie, waarin Ruud Koole namens de PvdA zitting nam, adviseerde de fracties hun interne afspraken over integriteit kenbaar te maken. Daarbij gaat het vooral om de combinatie van het Kamerlidmaatschap met maatschappelijke functies. Met onderstaand stuk wordt uitwerking gegeven aan het advies van de commissie, zodat het voor iedereen duidelijk is welke afspraken de PvdA-fractie hierover heeft gemaakt. In de werkwijze van de fractie zijn de volgende aanvullende bepalingen opgenomen:

In de werkwijze van de fractie zijn de volgende aanvullende bepalingen opgenomen:

 • Erecode PvdA
  De leden van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer onderschrijven de Erecode van de PvdA.
 • Openbaarheid functies
  De leden van de PvdA-fractie maken hun eventuele hoofdfunctie en mogelijke andere functies openbaar via de website van de Eerste Kamer, volgens de in de Eerste Kamer afgesproken richtlijnen. Zij vermelden daarbij tevens of het gaat om bezoldigde dan wel onbezoldigde functies. Ten minste eens in de drie maanden voeren zij eventuele wijzigingen daarin door. *)
 • Voorkomen belangenverstrengeling
  a. Indien er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, dan voert het betreffende fractielid niet namens de fractie het woord op dat onderwerp.

  b. Indien een fractielid in een andere functie voor een specifiek belang opkomt en vanuit die functie geacht wordt daarvoor te lobbyen, meldt dat fractielid dat belang telkens expliciet bij aanvang van zijn/haar deelname aan een intern fractieberaad over een (wets)voorstel dat raakt aan het onderwerp van dat belang, kan hij/zij derhalve ook geen woordvoerder op dit onderwerp zijn en volgt hij/zij bij dit (wets)voorstel in beginsel de fractielijn bij stemmingen. Bij optreden buiten de fractie en de Kamer maakt hij/zij steeds duidelijk in welke functie hij/zij optreedt, zodat geen verwarring kan ontstaan over de functie als lobbyist en de functie als Kamerlid. Na het neerleggen van een functie waarin hij/zij geacht werd voor een specifiek belang te lobbyen, kan een fractielid pas na een jaar een eventueel fractiewoordvoerderschap op dat terrein aanvaarden.

  c. Bij twijfel of een bepaalde functie leidt tot de (schijn van) belangenverstrengeling, wordt door het betrokken fractielid altijd met de fractievoorzitter overlegd (in het geval het de fractievoorzitter betreft: de vice fractievoorzitter); de fractie wordt hiervan vervolgens op de hoogte gesteld. Dit laat onverlet dat er altijd – na eerst de fractievoorzitter (cq de vice fractievoorzitter) hiervan op de hoogte te hebben gesteld – door elk ander fractielid tijdens de fractievergadering de vraag kan worden opgeworpen of het verstandig is dat een woordvoerderschap of commissielidmaatschap door het betrokken fractielid wordt vervuld. Bij aanhoudende twijfel binnen de fractie ziet het betrokken fractielid af van dat woordvoerderschap en/of commissielidmaatschap.

*) Overzicht huidige bezoldigde en onbezoldigde functies van de PvdA-EK-leden
De leden van de Eerste Kamer zijn (25%) part-time bezoldigd parlementariër en bekleden daarnaast over het algemeen nog een hoofdfunctie en/of meerdere nevenfuncties. Op de website van de Eerste Kamer wordt een zo actueel mogelijk overzicht van al hun bezoldigde en onbezoldigde hoofd- en/of nevenfuncties bijgehouden: https://www.eerstekamer.nl/fractie/partij_van_de_arbeid.

Delen: