Maak korte metten met ontduiken werkvergunningsplicht

Maak korte metten met ontduiken werkvergunningsplicht

Door Martijn van Dam op 31 januari 2012 Delen  

Het is buitengewoon onwenselijk dat Nederlandse bedrijven trucs toepassen om te omzeilen dat zij geen werkvergunning meer krijgen voor arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije. Dit riekt naar onzuivere dienstverlening. Mijn fractiegenoot Mariëtte Hamer en ik zijn benieuwd of de minister mogelijkheden ziet om deze bedrijven aan te pakken, zoals het ontnemen van subsidies, belastingvoordelen en privileges.

Nederlandse bedrijven misbruiken detacheringsconstructies en ZZP-constructies om de werkvergunningsplicht voor Roemeense en Bulgaarse werknemers te ontduiken. Dat is strijdig met het eigen voornemen van de minister, naar aanleiding van een motie van PvdA en VVD, om geen enkele werknemer uit Roemenië of Bulgarije toe te laten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er zijn genoeg mensen in Nederland die een baan willen. Daarom hebben we geen Roemeense en Bulgaarse arbeidskrachten nodig. Bovendien zorgt de toestroom van Polen al tot grote problemen, die moeten eerst aangepakt. Helaas werken Bulgaren en Roemenen vaak voor te lage salarissen, waardoor Nederlandse werknemers oneerlijk worden weggeconcurreerd. Dat kunnen we niet accepteren.

Onze vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
1. Kent u het bericht ‘Meer detachering van Oost-Europeanen?’ (FD, 30-11-2012)

2. Bent u het met ons eens dat bedrijven detacheringsconstructies en ZZP-constructies misbruiken om de werkvergunningplicht voor arbeidskrachten uit Roemenië en Bulgarije te ontduiken? Zo nee, hoe verklaart u dan dat bedrijven steeds vaker van deze constructies gebruik maken?

3. Bent u het met ons eens dat bovengenoemde ontwikkeling onwenselijk is en ook strijdig is met de doelstelling van de motie Van Dam/Van Nieuwenhuize-Wijbenga (33 000 VII nr. 84) en met uw eigen voornemen om geen enkele werknemer uit Roemenië of Bulgarije toe te laten op de Nederlandse arbeidsmarkt?

4. Heeft u mogelijkheden om de bovengenoemde ontwikkelingen te bestrijden? Zo ja welke? Heeft u overwogen deze in te zetten en zo nee waarom niet? Ziet u mogelijkheden om bedrijven die de werkvergunningplicht ontduiken op andere dan de gebruikelijke wegen aan te spreken en aan te pakken, zoals bijvoorbeeld het ontnemen van subsidies, belastingvoordelen en privileges? Zo ja, bent u bereid deze in te zetten?

5. Bent u het met ons eens dat bij het veelvuldig en op grote schaal gebruik maken van detacheringsconstructies sprake is van onzuivere dienstverlening? Zo ja, bent u bereid om deze in samenwerking met de Arbeidsinspectie met voorrang te bestrijden? Zo nee, waarom niet?

6. Is het waar dat de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven wel verplicht om melding te maken van een detacheringsconstructie maar dat nog niet wordt getoetst of sprake is van zuivere dan wel onzuivere dienstverlening? Zo ja, bent u van plan deze praktijk te wijzigen en hier in de toekomst wel op te toetsen?

7. Klopt het dat de kosten van deze arbeidskrachten een stuk lager liggen dan de kosten voor Nederlandse arbeidskrachten aangezien de detacheringbureaus in Roemenië en Bulgarije niet zijn gebonden aan premies, belastingen en CAO afspraken die in Nederland gelden? Bent u het met ons eens dat het feit dat het aantal gedetacheerde arbeidskrachten in de bouw in 2011 met 35% is gestegen ondanks de malaise in de bouwsector een bewijs is van verdringing en onwenselijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden?

8. Kunt u aangeven of de in het artikel genoemde schatting dat tussen de 80.000 en 100.000 Roemenen en Bulgaren illegaal in Nederland werken ruwweg kloppen? Zo nee, om welke aantallen schat u dat het hier gaat?