Onderwijs moet toegankelijk blijven

Onderwijs moet toegankelijk blijven

Door Tanja Jadnanansing op 8 februari 2011 Delen  

De PvdA wil het hoger onderwijs koste wat kost toegankelijk houden. Dat wordt lastig met het voornemen van het kabinet om toelatingsdrempels op te werpen voor zogenoemde stapelaars. Als de plannen van het kabinet uitvoering vinden, is het straks niet langer vanzelfsprekend dat iemand met een MBO-diploma naar een hogeschool gaat, of een leerling met een HBO-propedeuse bij de universiteit terechtkan. Ik kan maar moeilijk begrijpen dat de staatssecretaris alweer met een plan komt dat het onderwijs verslechtert.

Het kabinet spreekt over het ‘selectiever maken’ van de toegang. In feite komen de plannen erop neer dat de staatssecretaris een beperking oplegt voor de stapelmogelijkheden van talentvolle MBO’ers die willen doorstromen naar het HBO. Bovendien is het straks nog maar de vraag of je met een hbo-propedeuse terecht kunt bij de universiteit van jouw keuze. Hiermee worden studenten gedwongen naar een andere onderwijsinstelling te gaan, alleen omdat ze via een andere weg de universiteit bereiken.

Dat is niet wat ik versta onder toegankelijk onderwijs.

In plaats van het opwerpen van hindernissen, zou je beter werk kunnen maken van een stabiele en hogere onderwijskwaliteit binnen het MBO en het Hoger Onderwijs. Dan zal de benodigde kwaliteit selecterend werken in plaats van de weg die je aflegt. Andere manieren om het onderwijs te verbeteren zijn selectie- en motivatiegesprekken, verbeterde studie-informatie en studieadviezen voor onvoldoende presterende studenten.

De afgelopen dagen en weken komt het kabinet voortdurend met plannen die het onderwijs vooral veel schade toebrengen. Nu weer wordt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor stapelaars en mensen met beperkte financiële mogelijkheden drastisch verslechterd. Dat moeten we te allen tijde voorkomen.

Het is niet voor niets dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de HBO-raad stellen dat korten op budgetten in het onderwijs niet samen kan gaan met een selectieproces zoals de staatssecretaris dat voorstaat. Dit is opnieuw een klap voor het onderwijs die vooral heel veel schade toebrengt.

Meerdere malen heb ik het kabinet eraan herinnerd dat we kort geleden met een voltallige Tweede Kamer besloten dat we het Nederlandse onderwijs en de kenniseconomie in de internationale top-5 willen hebben. Dat is een mooi initiatief, maar ook met dit voorstel getuigt het kabinet van het tegendeel.

Na de bezuinigingen die al een sterke verschraling van ons Hoger Onderwijs zullen betekenen, staan nu ook de kansen voor MBO’ers en HBO’ers op de tocht. Ik laat het er niet bij zitten.

Hieronder mijn Kamervragen aan de staatssecretaris:

1) Heeft u kennis genomen van de berichtgeving n.a.v. uw Kabinetsreactie op de adviezen van de commissie Veerman?

2) Bent u het met ons eens dat de stapelmogelijkheden van talentvolle MBO’ers naar het HBO worden belemmerd en dat de toegankelijkheid van het HBO ernstig zal verslechteren doordat u de toegang voor groepen MBO’ers ‘selectiever’ gaat maken? Zo ja, waarom kiest u hiervoor? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u het met ons eens dat u de toegankelijkheid van het universitaire onderwijs ernstig zal verslechteren doordat u ook het toelatingsprincipe van een HBO-propedeuse bij een universitaire studie gaat beëindigen? Zo ja, waarom kiest u hiervoor? Zo nee, waarom niet?

4) Waarom kiest u er niet voor om meer werk te maken van een stabiele en hogere onderwijskwaliteit binnen het MBO en het Hoger Onderwijs, waardoor de benodigde kwaliteit selecterend zal werken en niet de extra toelatingsdrempels die u gaat opwerpen?

5) Waarom zet u daarnaast niet nadrukkelijker in op selectie/motivatiegesprekken, verbeterde studie-informatie en studieadviezen voor onvoldoende presterende studenten?

6) Deelt u de opvatting dat met de stappen die u voorstelt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor stapelaars en mensen met beperkte financiële mogelijkheden drastisch verslechterd wordt? Zo nee, waarom niet.

7) Hoe kijkt u aan tegen de reactie van VSNU en HBO-raad waarin gesteld wordt dat korten op budgetten in het onderwijs niet samen kan gaan met een selectieproces zoals u dat voorstaat?

8) Bent u het met ons eens dat de bezuinigingen die u voorstaat, gekoppeld aan deze selectiemaatregelen, voor een sterke verschraling van ons Hoger Onderwijs en de kansen voor MBO’ers en HBO’ers zullen betekenen en dat daarmee dus geenszins de ambitie voor een top5 kenniseconomie in beeld komt?