Meer vrouwen aan het werk

Meer vrouwen aan het werk

Door Keklik Yücel op 14 november 2012 Delen  

Nederland is de slome middenmoter in Europa als het gaat om de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt. Zo bekleden steeds minder vrouwen topfuncties. Ook het salarisverschil tussen mannen en vrouwen voor het verrichten van gelijke arbeid is in Nederland structureel groter dan het Europees gemiddelde. Ik vind dit een Nederland-onwaardige wanprestatie.

De Partij van de Arbeid staat voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en dus ook op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de PvdA financiële onafhankelijkheid van vrouwen hoog in het vaandel staan. Wij vinden het cruciaal om het arbeidsaanbod van vrouwen te blijven stimuleren, zodat vrouwen aan het werk kunnen indien zij dit willen én zodat meer vrouwen zich met gelijke kansen kunnen vestigen aan de top.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat diversiteit op de werkvloer leidt tot goede resultaten. Onder andere uit onderzoek van econoom en Eerste Kamerlid van de PvdA, Esther-Mirjam Sent, blijkt dat teams bestaande uit mannen en vrouwen betere resultaten boeken dan teams die enkel uit mannen bestaan. Verder zegt Sent bijvoorbeeld dat meer vrouwen in topfuncties veel voordelen met zich meebrengt. Zo gaat het onder stress inschatten van risico’s vrouwen over het algemeen beter af dan mannen. Diversiteit is dus niet alleen goed voor vrouwenemancipatie, het is ook ‘harde economie’.

De vraag is dan: als diversiteit inderdaad zo belangrijk is voor succes, waarom zijn we dan een middenmotor? Waarom stagneert diversiteit bij bedrijven, terwijl het aandeel hoogopgeleide vrouwen toeneemt? Waar het ook aan ligt, er moet iets aan gedaan worden. En gelukkig kán er ook iets aan gedaan worden.

Allereerst is de PvdA van mening dat tenminste dertig procent van Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen vrouwen moeten zijn en dat zij gelijk aan mannen beloond moeten worden. De dertig procent kan bereikt worden door een quota in te voeren. In het regeerakkoord is dankzij de PvdA opgenomen dat deze quota ook gaat gelden voor ministeries.

Als we als overheid en in het bedrijfsleven deze quota met de noodzakelijke urgentie oppakken, worden vrouwen uiteindelijk beter vertegenwoordigd binnen de overheid en het bedrijfsleven. En dat is hard nodig. Vandaag zien we dat de Europese commissie de problematiek van te weinig diversiteit aan de top op Europees niveau heeft aangepakt door ook een quota voor vrouwen in te stellen.

Ten tweede kan de Sociaal-Economische Raad (SER) afspraken maken over gelijke beloning van vrouwen en mannen in gelijke functies. Dit lijkt ons niets meer dan vanzelfsprekend. Om te controleren of bedrijven zich houden aan de quota en gelijke beloning, komt de PvdA met het idee om de arbeidsinspectie hierop te laten controleren. Discriminatie op de arbeidsmarkt in welke vorm dan ook moeten we niet willen tolereren.

Ten derde streeft de PvdA naar betaalbare en kwalitatieve kinderopvang. Niet alleen in het belang van de ontwikkeling van het kind, maar ook omdat kinderopvang kan bijdragen aan arbeidsparticipatiebevordering van vrouwen en mannen. In het regeerakkoord is dan ook de insteek gekozen om kindregelingen waaronder peuterspeelzalen, voorschoolse educatie, kinderopvang en brede scholen meer in samenhang uit te voeren. Daarnaast moet inkomensondersteuning geboden worden bij de mensen voor wie dit het hardst nodig is, zodat ook de ouders met een laag salaris kunnen blijven werken. Er is dus werk aan de winkel.