Meer betaalbare huurwoningen voor lage middeninkomens

Meer betaalbare huurwoningen voor lage middeninkomens

Door Jacques Monasch op 27 november 2013 Delen  

Het is goed nieuws dat een ruime meerderheid van de Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks en 50Plus om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen van 34.000 naar 38.000 euro. Ook CDA, PVV en PvdD steunden deze verhoging. Dankzij deze maatregel komen er voor mensen met lage middeninkomens, die nu tussen wal en schip vallen, meer betaalbare woningen beschikbaar.

Lees meer over deze maatregel en andere plannen voor de huursector >

De motie lees je hier:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aanbod van huurwoningen voor inkomens tussen de €34.000 en €43.000 zeer beperkt is;

constaterende dat binnen een termijn van vijf jaar niet valt te voorzien dat er voor deze groep voldoende betaalbare woningen in de vrije huursector worden gebouwd en aangeboden;

constaterende dat door Europese regelgeving verhuizen binnen de sociale huursector voor deze groep geen optie is;

constaterende dat het aantal verhuizingen en daarmee de doorstroom binnen de sociale huursector mede hierdoor verder is afgenomen;

constaterende dat het voor deze inkomensgroep in veel gevallen niet mogelijk is om een hypotheek te verkrijgen voor een betaalbare koopwoning;

overwegende dat de kernvoorraad sociale woningbouw van voldoende omvang moet zijn om de corporatiedoelgroep te huisvesten

van mening, dat deze inkomensgroep, onder respectering van de prioriteit voor de primaire doelgroep binnen de sociale huursector, in aanmerking dient te komen voor toewijzing van sociale huurwoningen met een huur tussen de onderste aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens;

constaterende dat de minister op basis van het gestelde in de brief van 30 oktober 2012 over de gesprekken met de Europese Commissie tot de conclusie komt dat de inkomensgrens voor een sociale huurwoning van €34.000 kan worden opgetrokken naar €38.000 (prijspeil 2012) waarbij voortaan 20% van de toewijzingen aan deze doelgroep kan worden gedaan;

verzoekt de regering in het kader van de herziene Woningwet de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting aan te passen conform de grens uit de brief d.d. 30 oktober 2012 en voorts met de Europese Commissie ophoging van deze grens naar €43.000 te bespreken en over het resultaat hiervan de Kamer uiterlijk bij de behandeling van de herziene Woningwet te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Monasch
Schouten
Paulus Jansen
Voortman
Klein