Maidenspeech Roelof van Laar

Maidenspeech Roelof van Laar

Door Roelof van Laar op 27 november 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat wij, Nederlanders, het verschil kunnen maken voor mensen over de hele wereld. Als ik de wereld eerlijker wilde maken, moest ik beginnen met het bestrijden van het ergste probleem dat ik kende: seksuele uitbuiting van kinderen. Dat zeg ik in mijn maidenspeech, die ik uitsprak in de Tweede Kamer.

Voorzitter,

In mijn studententijd moest ik, net als iedere student, besluiten wat ik met mijn leven wilde doen. Ik zag vrienden die al jaren wisten wat ze wilden worden en dat ook aan het worden waren. Ik wist alleen dat ik de wereld eerlijker wilde maken, daarvoor had ik inmiddels genoeg onrecht gezien. Maar of dat nu als advocaat, ambtenaar of activist het beste kon, ik wist het niet. Laat staan op welk onrecht ik me zou willen richten! Armoede in Nederland of ver weg? Het feit dat groepen in onze samenleving, zoals doven, niet dezelfde kansen krijgen als anderen? Het milieu, dieren of kinderen?

Uiteindelijk nam ik een simpel, rationeel besluit. Als ik de wereld eerlijker wilde maken, moest ik beginnen met het bestrijden van het ergste probleem dat ik kende… Gelukkig wist ik al wat dat probleem was. Ik was al jaren betrokken bij conferenties en gesprekken over kinderprostitutie en de aanpak ervan. Ik had al slachtoffers van seksuele uitbuiting gesproken, van over de hele wereld. Ik besloot dat ik genoeg had gepraat, ik wilde kinderen uit de seksindustrie halen en een nieuwe toekomst geven. Ik wilde daders vervolgen en veroordeeld krijgen. Ik wilde het probleem kleiner maken en zo de wereld eerlijker…

Zo gezegd, zo gedaan… Uit dat besluit is de organisatie Stop Kindermisbruik voortgekomen, nu Free a Girl.

Ik nam een simpel, rationeel besluit, maar dit besluit had grote gevolgen. De afgelopen jaren heb ik kennis gemaakt met honderden meisjes wiens leven verwoest is. Alles was hen afgenomen. Hun lichaam ziek en gebroken, hun psyche geknakt. Hun ogen waren dof. Zij wilden niets meer. Gevangen zitten in een bordeel in een land als India is het ergste wat een kind kan overkomen. Alles wat een kind kind maakt, wordt hen daar afgenomen. De gesprekken met hen en de band die ik met hen heb, hebben mij veranderd. Ik heb de bordelen gezien, waarin zij vastzaten. Ik hoorde hun verhaal. Ik sportte met hen en deed spelletjes. Ik zag hun veerkracht.

Want voorzitter,

Meisjes zijn ongelooflijk sterk. Zelfs na maanden of jaren van misbruik is het mogelijk om weer te lachen. Om zin te krijgen in het leven. Om plannen te maken voor de toekomst. Ik zag hen binnenkomen, ogen dof. Gelukkig zag ik ze ook als de glinstering weer terug was. Sommige meisjes heb ik jarenlang zien groeien en opbloeien. Het werden sterke vrouwen. Met een diepzwart verleden wat af en toe weer de kop op stak, dat wel.

De stichting heeft de bevrijding van 2.000 meisjes uit de prostitutie mogelijk gemaakt. Duizenden Nederlanders hebben ons gesteund. Het was een eer om, samen met Evelien Hölsken, leiding te mogen geven aan die organisatie. Ik heb er van geleerd dat wij vanuit onze bevoorrechte positie over de hele wereld het verschil kunnen maken voor deze meisjes. Ik heb er van geleerd dat een simpel, rationeel besluit enorm ingewikkelde en emotionele consequenties kan hebben.

Voorzitter,

De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd dat wij, Nederlanders, het verschil kunnen maken voor mensen over de hele wereld. De PvdA wil extreme armoede in 2030 de wereld uit hebben. De PvdA zet daarbij in op inclusieve groei. Dat betekent dat ook de mensen met de laagste inkomens moeten profiteren van groei. Binnen die armste groepen zijn vrouwen en mensen met een beperking oververtegenwoordigd, net als nomaden, inheemse volkeren en andere groepen. Juist voor die groepen maakt de PvdA zich in het bijzonder sterk. Niet door doelgroepenbeleid te voeren, maar door te zorgen voor inclusieve projecten, inclusief beleid en door bedrijven te steunen die inclusief werken.

Voorzitter,

De recente ramp op de Filipijnen bewijst dat internationale solidariteit nog altijd springlevend is onder de Nederlandse bevolking. Mensen vinden ontwikkelingssamenwerking belangrijk. Ze zijn terecht kritisch over de manier waarop hulpgeld wordt besteed. De PvdA deelt de kritische blik op ontwikkelingssamenwerking, effectiviteit moet voorop staan. Wij zien ook veel vernieuwing en blijvend succesvolle activiteiten. Dit geeft ons vertrouwen. Onze hulp gaat met de tijd mee. Dit zien we ook terug in de agenda van deze minister.

Dit kabinet en deze minister verenigt op vooruitstrevende wijze de agenda’s voor hulp en handel. Wij zien vandaag de dag grote groeicijfers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Er liggen daar dus veel mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, én voor onze ontwikkelingssamenwerking, om de handel en bedrijvigheid daar te ondersteunen. Economische groei kan volken uit de armoede trekken en dat is ons doel.

Wij willen in deze geheel nieuwe en steeds veranderende context niet op de oude voet doorgaan. Ontwikkelingssamenwerking zal met zijn tijd mee moeten gaan. Hulp en handel kunnen wij in 2013 niet meer los van elkaar zien. Dat willen onze partnerlanden niet, en dat willen wij niet. Dit betekent wel dat onze inzet op handel, maar ook op het gebied van landbouw, belastingen en alle andere beleidsterreinen, coherent is met onze ontwikkelingsdoelstellingen. Dat houdt in dat dit beleid armoedebestrijding niet ondermijnt, maar juist ondersteunt. Wij hebben dit kabinet hierop al verschillende stappen vooruit zien zetten: bijvoorbeeld bij de aanpak van belastingontwijking.

Tenslotte moet ook ontwikkelingssamenwerking inclusief zijn, daarom houden we oog voor de meest kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en mensen met een beperking.

Voorzitter,

De PvdA staat voor de rechten van kinderen. Wij zijn dan ook blij met het amendement van de Christenunie om meer geld vrij te maken voor kinderrechten. Wij staan volledig achter de inzet van de minister om de strijd tegen kindhuwelijken tot prioriteit te maken. Het is onverdraagbaar dat er ieder jaar nog steeds miljoenen meisjes tot huwelijken gedwongen worden. Zij worden dagelijks blootgesteld aan seksueel misbruik en gaan niet meer naar school. Ze worden zwanger, terwijl hun lichaam daar nog niet klaar voor is.

Voorzitter,

Meisjes blijven ook ná hun 18e een prioriteit voor de PvdA. We zijn blij met de inspanningen van deze regering om vrouwenrechten expliciet onderdeel te maken van de post-2015 agenda. Wij zien echter nog te vaak beleidsstukken voorbij komen waarin de rol van vrouwen en meisjes en de strategieën die kunnen helpen om hun positie te verbeteren niet expliciet gemaakt wordt. Wij vragen de minister daarom om in álle beleidsdocumenten die wij in 2014 van haar mogen ontvangen aan te geven of en hoe meisjes en vrouwen baat hebben bij dat beleid en welke strategieën daarbij gevolgd worden.

Voorzitter,

Onlangs sprak de PvdA met de Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). Zij presenteerden onlangs de notitie “Iedereen telt mee”, met aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Wat is de visie van de minister op deze nota en de inclusiviteit van het ontwikkelingsbeleid? Welke stappen kunnen wij in 2014 verwachten?

Voorzitter,

Door niet geoormerkte bijdragen aan internationale organisaties geven wij hen de vrijheid die ze nodig hebben, maar verliezen we een belangrijk sturingsinstrument. Ook in de evaluatie van het SRGR beleid wordt dit geconstateerd. Hoe ziet de minister deze spanning?

De brief die wij gisteren van de minister ontvingen over de rol van maatschappelijke organisaties binnen de speerpunten geeft geen antwoorden op de vragen zoals we die onlangs in een AO hebben gesteld. Laat ik het proberen samen te vatten in één vraag: Hoe bepaalt de minister de effectiviteit van Internationale organisaties en Nederlandse organisaties en hoe zet zij vervolgens haar budget in?

Voorzitter,

In mijnen in Congo en Sierra Leone dalen kinderen, al dan niet onder dwang, met gevaar voor eigen leven, in stoffige mijnen af om daar conflictmineralen als coltan en goud op te halen. Strijdende partijen gebruiken de opbrengsten om wapens te kopen en hun strijd voor te zetten. Het kan niet zo zijn dat deze grondstoffen voor onze telefoons bijdragen aan het voortduren van conflictsituaties en grove mensenrechtenschendingen. Deze regering heeft al stappen gezet op dit dossier, bijvoorbeeld met het conflictvrije tin initiatief in Oost-Congo. Wij hebben de minister gevraagd om op dit beleid een voortrekkersrol te spelen. Wat zijn de concrete resultaten hierop tot dusver en welke resultaten verwacht de minister in 2014 te boeken? Wanneer kunnen Nederlandse consumenten erop vertrouwen dat hun telefoons vrij zijn van conflictmineralen? Wij vragen de minister om zich in Europees verband binnen dit dossier maximaal in te zetten voor gepaste zorgvuldigheid, zodat bedrijven transparant zijn en nagaan of er sprake is van conflictmineralen in hun keten.

Voorzitter,

Transparantie is van groot belang. Op het gebied van grondstoffen ondersteunt Nederland daarom het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Door het EITI kunnen burgers in landen als Liberia precies zien hoeveel inkomsten hun regering haalt uit de mijnbouw en hoeveel belasting hierover betaalt wordt. Als Nederland internationaal daadwerkelijk geloofwaardig wil zijn, dan zal het ook zélf dit systeem moeten implementeren. Noorwegen heeft dit al gedaan, de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn onderweg. Wij vragen de minister het EITI zo snel mogelijk in te voeren.

Voorzitter,

Wat betreft het Dutch Good Growth Fund zijn wij blij met de door de minister ingeslagen weg. We zien de vele kansen die dit fonds biedt voor ondernemers hier en in ontwikkelingslanden. Voor de PvdA staat ontwikkelingsrelevantie hierbij voorop. Inclusieve economische groei is immers ons doel.

Hartelijk dank.