Maidenspeech Henk Nijboer

Maidenspeech Henk Nijboer

Door Henk Nijboer op 12 december 2012 Delen  

Als financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid zal ik me vooral richten op drie thema’s: een solide begroting, een gezonde financiële sector en het bestrijden van de eurocrisis. We debatteren vandaag over die crisis, één van de belangrijkste financieel-economische kwesties van onze tijd. Lees verder voor mijn integrale ‘maidenspeech’ die ik tijdens dit debat mocht uitspreken.

Mevrouw de Voorzitter,
we debatteren vandaag over één van de belangrijkste financieel-economische kwesties van onze tijd: de eurocrisis. In het bijzijn van de Minister-President en de Minister van Financiën. Voor een nieuw Kamerlid dus een bijzondere en eervolle gelegenheid om zijn maidenspeech uit te spreken, zeker met mijn ouders en schoonfamilie op de tribune. Alvorens over Griekenland te spreken, zeg ik graag iets over mijn politieke idealen en drijfveren.

Mevrouw de Voorzitter,
in het debat vandaag worden ingewikkelde financiële termen gebruikt, zoals bail-in debt, junior (achtergestelde) schuldeisers, EFSF-leningen en het SMP programma. Zo gaat het vaker bij financiële en economische debatten. Veel lastige terminologie, moeilijke Engelse begrippen, discussies over modellen.

Het doet me denken aan de tijd dat ik economie studeerde in Groningen. We leerden dat economische modellen een gestileerde, versimpelde weergave van de werkelijkheid zijn. De werkelijkheid is voor de economische theorie veelal te complex om volledig te kunnen omvatten. Modellen brengen problemen tot de kern terug. Al bekroop me soms wel het gevoel dat de modellen soms helaas niet zoveel meer met de werkelijkheid te maken hadden.

Mevrouw de Voorzitter,
Jan Tinbergen, één van de belangrijkste economen van Nederland, zei ooit dat economen eigenlijk niets anders moeten doen dan uit het raam kijken. Om vervolgens hetgeen ze konden zien, te verklaren en te duiden aan de hand van de economische wetenschap.

Deze praktische benadering van de economie heeft mij altijd geïnspireerd. Wat betekenen die economische modellen nu voor het dagelijks leven van mensen? Wie gaan er schuil achter de getallen en de cijfers? En natuurlijk de politieke economie: hoe bereik je het om het leven van mensen een beetje beter maken? Dat is voor mij de kern van de economie en het economische beleidsdebat dat we in de politiek met elkaar voeren.

Voorzitter, wat een betere wereld is, is natuurlijk niet waardenvrij. Als sociaaldemocraat geloof ik in onze idealen: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.

Zonder vrijheid is er geen leven.

Zonder democratie geen rechtstaat.

Zonder rechtvaardigheid regeert willekeur.

Zonder duurzaamheid heeft de wereld geen toekomst.

En zonder solidariteit ontbreekt fatsoen.

Wellicht zijn deze idealen nog wat abstract. Ik permitteer me een persoonlijk voorbeeld. Voor mij is de verwezenlijking van één van onze idealen het meest tastbaar geweest op 4 juni 2010. Toen mocht ik trouwen met de man die ik lief heb. Dat maakte diepe indruk. Vanwege de liefde natuurlijk, maar ook omdat ik me op die prachtige dag realiseerde dat een huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht slechts in een paar landen op de wereld mogelijk is. En dat voor de grote vragen in het leven, de politiek dus echt het verschil kan maken. Ik besef me juist nu dat de mooiste dag van mijn leven hier, op deze plek, mede mogelijk is gemaakt.

Over wat we in Nederland de komende jaren gaan doen, mag ik nu, als volksvertegenwoordiger, meebeslissen. Als financieel woordvoerder van de PvdA zal ik me vooral richten op drie thema’s: een solide begroting, een gezonde financiële sector en het bestrijden van de eurocrisis.

Mevrouw de Voorzitter,
de PvdA heeft een traditie hoog te houden in het voeren van verantwoord begrotingsbeleid. Met Drees, Kok en Bos hebben we bewezen dat de staatsfinanciën bij de PvdA in goede handen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Dijsselbloem in de toekomst in één adem in dit rijtje zal worden genoemd. Maar, voorzitter, mocht de minister toch in de verleiding komen, weet dan dat de PvdA-fractie er is om hem op de nodige gestrengheid te wijzen.

Immers, juist sociaaldemocraten wier hart uitgaat naar onderwijs, zorg en sociale zekerheid moeten ervoor zorgen dat elke publiek uitgegeven euro zo goed mogelijk wordt besteed. Om draagvlak te houden voor de publieke zaak. Maar ook in het besef dat elke publieke euro wordt betaald uit de portemonnee van gewone mensen. En hun portemonnee is ten gevolge van de economische crisis de komende jaren helaas minder gevuld dan voorheen.

Mevrouw de Voorzitter,
het tweede thema waar ik me als Kamerlid de komende jaren voor wil inzetten is een dienstbare financiële sector. De risico’s voor de overheidsfinanciën en de reële economie, voor de banen van zo vele Nederlanders, zijn simpelweg te groot gebleken.

En het moet afgelopen zijn met de woekerpolissen, de derivaten en andere rommel, waarmee klanten zijn opgescheept.

Ten derde voorzitter, het bestrijden van de eurocrisis. Vandaag beperk ik me tot de voortgang van het leningenprogramma aan Griekenland.

De PvdA verwelkomt het akkoord dat nu op tafel ligt. Met het akkoord kan Griekenland door met de ingezette noodzakelijke hervormingen en is er weer enig perspectief op economisch herstel.

De PvdA stelt met instemming vast dat ook aan dit pakket zeer stevige voorwaarden zijn verbonden: een beter belastingstelsel en aanpak van de corruptie.

Voorzitter,
in eerste termijn heeft de PvdA verschillende vragen gesteld over het pakket, onder andere over de slagingskans van de schuldterugkoop van Griekse obligaties. Hoe beoordeelt de minister de recente berichtgeving over dat net niet het beoogde bedrag zou zijn opgehaald? En wat betekent dat voor de verwachtingen omtrent de houdbaarheid van de Griekse staatsschulden?

Voorzitter,
de PvdA-fractie heeft zorgen over de economische en sociale omstandigheden in Griekenland. Bij alle ingrijpende en noodzakelijke maatregelen blijft het voor de Partij van de Arbeid daarom noodzakelijk om de menselijke gevolgen van alle bezuinigingen scherp in het oog te houden. Is de minister bereid daaraan in de volgende eurogroep expliciet aandacht te besteden?

Voorzitter, tot slot dank ik graag de collega’s van de fractie en de commissie financiën voor de warme ontvangst. Ik zie uit naar een discussie over uw ideeën, argumenten en voorstellen.

In de overtuiging dat een goed debat net als in de economische wetenschap leidt tot nieuwe inzichten en beter gefundeerde keuzes.

Ik verheug me op deze samenwerking de komende jaren: met u voorzitter, met de collega’s in de Tweede Kamer en het kabinet.