Maak werk van doelgroepenbeleid

Maak werk van doelgroepenbeleid

Door Pierre Heijnen op 4 mei 2011 Delen  

In juni 2008 nam de Kamer mijn motie aan om een quotum te ontwikkelen voor
medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst. Mijn motie
is
inmiddels uitgevoerd en een succes
. Ik hoop dat het kabinet hier een les uit
trekt en -in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat- het
doelgroepenbeleid niet overboord gooit en werk maakt van het bevorderen van de
participatie van vrouwen aan de top en om de positie van allochtonen op de
arbeidsmarkt te verbeteren.

Mijn doel was om 250 Wsw’ers en Wajongers een eerlijke kans te geven een
bijdrage te leveren aan een goed functionerende overheid. Te veel van hen staan
onnodig aan de kant. Een steuntje in de rug om hun participatie actief te
bevorderen is nodig.

Vorige week
informeerde
minister Donner de Kamer
dat deze doelstelling is gehaald: tijdens de
periode 2009-2010 zijn er in het kader van de werkervaringsprojecten 268 nieuwe
plaatsingen gerealiseerd. Daarnaast zijn via afspraken met ingehuurde
dienstverleners nog eens 70 nieuwe plaatsingen gerealiseerd.

Het kabinet belooft een vervolg te geven aan deze actie en – zoals onder
andere door de PvdA bepleit, voortaan tenminste 1 procent oftewel ruim 1000
personen met een handicap in dienst te hebben. Dat is wel het minste dat het
kabinet kan doen gezien de onzalige plannen voor Wse’ers en Wajongers.

Alle werkgevers binnen de rijksdienst hebben inspanningen geleverd om hun
departementale quota te halen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de honderden
Wsw’ers en Wajongers die nu de gelegenheid hebben gekregen om hun talent te
benutten voor de overheid, maar laat ook zien dat het voeren van gericht beleid
in de praktijk succes heeft. Door specifieke doelstellingen te formuleren voor
doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd om hun
toegang tot werk te verbeteren.

Ik hoop dat het kabinet dezelfde les trekt uit het succes van mijn motie. Het
kabinet moet terugkomen van de intentie zoals die is vastgelegd in het
regeerakkoord, om het doelgroepenbeleid overboord te gooien en niet langer werk
te maken van het bevorderen van de participatie van vrouwen aan de top en om de
positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Extra aandacht van de overheid om deze mensen op weg te helpen leidt namelijk
wel degelijk tot resultaat.

Delen: