Lange wachtlijsten in de GGZ tegengaan

Lange wachtlijsten in de GGZ tegengaan

Door Tunahan Kuzu op 28 mei 2014 Delen  

Patiënten met psychiatrische problematiek zijn kwetsbaar en moeten kunnen rekenen op goede en tijdige zorg, die gericht is op behandelen. In de aflevering van het consumentenprogramma Kassa van afgelopen zaterdag zagen we patiënten die maanden moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij een gespecialiseerde instelling voor een behandeling. Een slechte zaak. Daarom heb ik, samen met mijn collega Lea Bouwmeester, aan de minister van Volksgezondheid gevraagd of zij deze signalen herkent en wat zij er aan gaat doen.

In de uitzending beweert Zorgverzekeraars Nederland deze signalen niet te herkennen en legt wat ons betreft de bal te makkelijk bij de huisarts en de patiënt. Van de zorgverzekeraar krijgen zij een lijstje mee van mogelijke gespecialiseerde instellingen die zij dan zelf zouden moeten benaderen. Dat terwijl zorgverzekeraars in Nederland een ‘zorgplicht’ hebben.

Wat de PvdA betreft moeten zorgverzekeraars veel beter en proactief hun rol oppakken als het gaat om deze zorgplicht. De zorgverzekeraar zou in plaats van een lijstje te overhandigen aan de patiënt en de huisarts zelf actief de rol op zich moeten nemen van bemiddelaar. Op deze manier krijgt de patiënt sneller goede zorg en hoeft hij minder lang te wachten op een behandeling. Juist deze kwetsbare groep patiënten met psychiatrische problematiek is niet altijd in staat om dit zelf te organiseren. Daarom moet de zorgverzekeraar daar wat mij betreft een proactieve rol in innemen.

Inmiddels heeft het Landelijk Platform GGZ aangekondigd een meldpunt te starten om daar uitgebreid onderzoek naar te doen. De PvdA ondersteunt dit initiatief van harte. Bent u in een dergelijke situatie gekomen, meld dat dan op www.meldjezorg.nl.

Kamervragen:

Onderwerp: Vragen van de leden Kuzu en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport over patiënten die lange wachttijden melden voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg

1. Heeft u de uitzending van Kassa gezien waarin patiënten aangeven lang te moeten wachten voordat zij bij een psychiater of tweedelijns ggz-instelling terecht kunnen? 1)

2. Hoeveel patiënten staan er op dit moment op de wachtlijst voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg? Wat is de gemiddelde wachttijd? Voor hoeveel patiënten overschrijdt de wachttijd de in de beroepsrichtlijn aangegeven maximale wachttijd?

3. Hoeveel signalen heeft u in 2014 gehad van patiënten, huisartsen, psychiaters en zorgverzekeraars over de lange wachttijden voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg? Wat heeft u met deze signalen gedaan?

4. Klopt het dat kwetsbare patiënten met geestelijke problematiek niet altijd tijdig de juiste zorg krijgen? Wat vindt u ervan dat Zorgverzekeraars Nederland stelt dat zorgverzekeraars deze problematiek niet herkennen? Hoe plaatst u dit in de reeks gevallen waar bleek dat patiënten zorgverzekeraars niet als hun belangenbehartiger ervaren?

5. Vindt u het, net als de Partij van de Arbeid, onacceptabel dat Zorgverzekeraars Nederland het uitblijven van tijdige geestelijke zorg grotendeels wijt aan patiënten en huisartsen die geen contact opnemen met de zorgverzekeraar als de beoogde behandelaar zijn plafond heeft bereikt?

6. Vindt u het wenselijk dat sommige patiënten na een terugval niet meer terecht kunnen bij hun vertrouwde behandelaar omdat deze behandelaar zijn plafond al heeft bereikt?

7. Wat verstaat u onder de ‘zorgplicht’ voor zorgverzekeraars? Wanneer voldoet een zorgverzekeraar hier volgens u aan?

8. Bent u van mening dat zorgverzekeraars hun zorgplicht voor verzekerden veel actiever zouden moeten oppakken? Waarom slagen zorgverzekeraars er niet in om wachttijden voor hulpbehoevende, kwetsbare patiënten binnen de kaders van de geldende beroepsrichtlijnen te houden en de continuïteit van de relatie patiënt/behandelaar te waarborgen? Hoe zouden zorgverzekeraars hun zorgplicht actiever kunnen oppakken?

9. Hoe ziet de Nederlandse Zorgautoriteit toe op deze kwestie en waarom is zij niet overgegaan tot ingrijpen?