Kwaliteit kinderopvang moet voorop staan

Kwaliteit kinderopvang moet voorop staan

Door Mariëtte Hamer op 2 november 2010 Delen  

De PvdA wil dat er geïnvesteerd wordt in kwalitatieve kinderopvang. Dat
betekent dat we een pas op de plaats moeten maken met marktwerking, omdat de
kwaliteit van de kinderopvang daaronder lijdt. Ik vind het treurig dat
kinderdagverblijven beknibbelen op de kwaliteit, enkel en alleen om de
winstmarges te vergroten. Uiteraard zijn er ook kinderdagverblijven die juist
wel het goede voorbeeld geven, maar als de minister en ook ouders niet weten hoe
de kinderdagverblijven ervoor staan, kunnen zij onmogelijk hun adviserende rol
spelen. Tegelijkertijd is het dan moeilijk hard te maken dat het niet goed gaat.
Ik heb de minister om opheldering gevraagd en verzocht het tij te keren.


Hieronder mijn vragen aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

1. Kent u het artikel ‘De crèche wordt steeds duurder en slechter’[1]?

2. Onderschrijft u de centrale stelling uit het artikel dat onder druk van
winstmarges veel kinderdagverblijven juist slechtere kwaliteit gaan leveren en
kunt u dit toelichten? In hoeverre zullen de door het kabinet voorgenomen
bezuinigingen de marktwerking in de kinderopvang vergroten? Welke gevolgen heeft
dit volgens u voor de kwaliteit van de kinderopvang?

3. Kunt u bevestigen dat steeds meer kinderopvangorganisaties in handen komen
van buitenlandse investeerders en kunt u daarbij aangeven om welk aandeel van de
totale kinderopvangsector het hierbij gaat?

4. Bent u het met de PvdA fractie eens dat kosten moeten worden gemaakt om de
kwaliteit van kinderopvang te vergroten? Bestaat er volgens u spanning tussen
het belang van ouders en kinderen om de kwaliteit van kinderopvang zo hoog
mogelijk te maken enerzijds en het belang van buitenlandse investeerders om
kosten te verlagen en winst te maximaliseren anderzijds?

5. Kunt u de berichtgeving bevestigen dat het ministerie van OCW vergeefse
pogingen heeft gedaan om inzicht te krijgen in representatieve cijfers over de
solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit in de kinderopvangsector? Bent u van
mening dat voldoende financieel toezicht op de kinderopvangsector mogelijk is?
Kunt u dit toelichten?

6. Kunt u de berichtgeving uit het genoemde artikel bevestigen dat in sommige
regio’s structureel te weinig leidsters voor groepen staan? Kunt u bevestigen
dat gemeentes ondanks meldingen van deze en andere overtredingen van de wet vaak
niet overgaan tot het uitdelen van boetes? Bent u van mening dat
kinderopvangorganisaties die op deze of op andere wijze in gebreke blijven daar
geen financieel voordeel uit mogen halen? Zo ja, bent u bereid daartoe
maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u met ons van mening dat oudercommissies, willen zij effectief
gebruik kunnen maken van hun adviesrecht bij vaststelling van de tarieven,
inzicht moeten hebben in de kosten van kinderopvangorganisaties waaronder de
personele kosten? Zijn kinderopvangorganisaties verplicht dit inzicht te bieden?
Zo nee, bent u bereid daartoe initiatieven te nemen? Zo ja, welke middelen staan
deze commissies ter beschikking om deze gegevens op te vragen? Kan de minister
de kamer informatie verstrekken of het advies van de oudercommissie inzake de
tarieven wordt opgevolgd door kinderopvangorganisaties?

[1] NRC Handelsblad, 30 oktober 2010, pagina 13, ‘De crèche wordt steeds
duurder en slechter’.