Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend

Kandidaatstelling Eerste Kamer geopend
Foto Wikipedia

Door De Redactie op 3 juli 2014 Delen  

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt, op dinsdag 26 mei 2015, de leden van de Eerste Kamer. Heeft u belangstelling in het Eerste Kamerlidmaatschap ? Hier vind je alle informatie over de kandidaatstellingsprocedure.

Hieronder staat belangrijke informatie voor iedereen die geïnteresseerd is zich kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer. Wij adviseren u deze informatie goed door te nemen.

De profielschets
Op 1 juli j.l. heeft de Verenigingsraad de profielschets Eerste Kamer 2015/2019 vastgesteld. De profielschets geeft een beeld van wat de functie van Eerste Kamerlid inhoudt en welke kwaliteiten er van een kandidaat worden gevraagd. De profielschets vormt de leidraad voor de adviescommissie kandidaatstelling voor haar opdracht om tot een selectie te komen, de kandidaten te bevragen en tot een advies over de lijstvolgorde te komen. In de profielschets vindt u informatie over de functie, de taken en verantwoordelijkheden en de competenties van kandidaten. Voor de positie van lijsttrekker staan er aanvullende kwaliteiten in waar de lijsttrekkerkandidaten over beschikken. 

De adviescommissie kandidaatstelling
Het partijbestuur heeft een adviescommissie kandidaatstelling ingesteld, die belast is met het opsporen, selecteren en spreken van potentiële kandidaten voor de verkiezingen en het uitbrengen van een advies aan het partijbestuur over de ontwerpkandidatenlijst. De adviescommissie kandidaatstelling voor de Eerste Kamer bestaat uit: Elske ter Veld (tevens voorzitter van de commissie), Fouad Sidali (lid van het Partijbestuur en tevens vicevoorzitter van de kandidaatstellingcommissie), Hans Konst, Aty Harwijne, Rosa Kindt, Margriet Meindertsma, Dennis Bouwman, Hay Janssen, Fatima Elatik en Elly Pastoor.

Wijze van solliciteren
Voor kandidaat-lijsttrekkers geldt dat zij zich tot 15 september 23.59 uur kunnen melden bij het partijbestuur middels het opsturen van een gemotiveerde brief, cv, ondertekende erecode en interne bereidverklaring. De lijsttrekker dient over enkele aanvullende kwaliteiten te beschikken zoals beschreven in de profielschets. Daarnaast dienen lijsttrekkerskandidaten hun kandidatuur te vergezellen van ten minste 100 ondersteuningsverklaringen van partijleden (met ledenrechten). Voor de ondersteuningsverklaringen is een speciaal formulier beschikbaar. Dat formulier vindt u hier. Uw kandidatuur voor het lijsttrekkerschap en de ondertekende handtekeningenlijsten kun u inscannen en uiterlijk maandag 15 september mailen naar Lobke Hurkmans. Of uiterlijk 15 september per post te versturen naar PvdA Partijbureau, Herengracht 54, 1015 BN, Amsterdam tnv Lobke Hurkmans.

Voor kandidaten vanaf plaats 2 geldt dat zij zich tot 15 september 23.59 uur kunnen melden bij de adviescommissie kandidaatstelling middels het opsturen van een gemotiveerde brief cv, ondertekende erecode en interne bereidverklaring. Daarbij dienen alle kandidaten hun kandidatuur te vergezellen van ten minste 100 ondersteuningsverklaringen van partijleden (met ledenrechten). Voor de ondersteuningsverklaringen is een speciaal formulier beschikbaar. Dat formulier vindt u hier. De ondertekende handtekeningenlijsten kun u inscannen en uiterlijk maandag 15 september mailen naar Martijn Brandenburg. Of uiterlijk15 september per post versturen naar PvdA Partijbureau, Herengracht 54, 1015 BN, Amsterdam tnv Martijn Brandenburg

Voor zowel kandidaten als kandidaat-lijsttrekkers geldt dat zij een gemotiveerde sollicitatiebrief indienen. Bij het indienen van de sollicitatiebrief bestaat de gelegenheid voor kandidaten om schriftelijk een zwaarwegend voorbehoud te maken ten opzichte van onderdelen van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer, alsmede het regeerakkoord. Het congres wordt op de hoogte gesteld van eventuele voorbehouden, voordat zij de ontwerpkandidatenlijst in behandeling neemt.

Het partijbestuur verlangt van alle kandidaten op de kandidatenlijst dat zij de erecode en de interne bereidverklaring onderschrijven, ondertekenen en zullen naleven. Partijgenoten die de inhoud van deze partijdocumenten niet kunnen onderschrijven kunnen geen kandidaat zijn namens de PvdA voor de Eerste Kamer.

De adviescommissie kandidaatstelling voert in september, oktober en november gesprekken met kandidaten. Mochten u in deze periode langere tijd niet beschikbaar en/of bereikbaar zijn, dan vernemen we dat graag bij uw aanmelding.

Alle ingezonden brieven en ondersteuningsverklaringen worden na ontvangst bevestigd. Mocht u na enige dagen nog geen bevestiging hebben ontvangen, informeer dan of uw zending in goede orde is ontvangen

Belangrijke data in de procedure
De adviescommissie kandidaatstelling voert vanaf eind september t/m november gesprekken met kandidaten. Het partijbestuur zal de ontwerpkandidatenlijst vaststellen op maandag 8 december 2014. Het congres stelt zaterdag 17 januari 2015 de definitieve lijstvolgorde vast.

Indien er zich twee of meer geschikte kandidaten hebben gemeld voor het lijsttrekkerschap, dan vindt een ledenraadpleging plaats. Indien dat het geval is, dan worden van 4 t/m 18 oktober bijeenkomsten georganiseerd in het land. De ledenraadpleging loopt dan van 20 t/m 28 oktober. Op 31 oktober maakt het partijbestuur de uitslag van de ledenraadpleging bekend.

Niet toelaten tot kandidaatstelling
De adviescommissie kandidaatstelling en het partijbestuur kunnen besluiten een kandidaat (inclusief kandidaat lijsttrekker) niet verder in de procedure te betrekken, indien een kandidaat duidelijk niet past in het gestelde profiel of indien te verwachten is dat deze kandidaat ernstige schade zal berokkenen aan de partij. Een dergelijke beslissing over het niet toelaten van een kandidaat tot de kandidaatstellingsprocedure, wordt ten minste vijf weken voor het congres genomen.

Het partijbestuur adviseert alle kandidaten om deel 9 van de statuten door te nemen. De adviescommissie kandidaatstelling behoudt het recht om de door u opgegeven curriculaire gegevens nader te onderzoeken. Een (groeps)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Martijn Brandenburg (secretaris adviescommissie kandidaatstelling Eerste Kamer) via 020-5512103 of mbrandenburg@pvda.nl.

Voor specifieke vragen betreffende het lijsttrekkerschap kunt u contact opnemen met Lobke Hurkmans via 020-5512219 of lhurkmans@pvda.nl.

Delen: