Kandidaat-lijsttrekkers Europese verkiezingen

Kandidaat-lijsttrekkers Europese verkiezingen

Door Hans Spekman op 25 oktober 2013 Delen  

Op 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Belangrijke verkiezingen voor onze partij, belangrijke verkiezingen voor Nederland. Als Partij van de Arbeid willen we met een zo sterk mogelijke lijsttrekker campagne voeren voor ons Europa.

Wie die kandidaat is dat bepalen we samen. Van 18 tot en met 26 november kunnen de leden na een intensieve campagne en debatperiode hun stem uitbrengen op een van de vier toegelaten kandidaten. Het gaat, in alfabetische volgorde, om Robbert Baruch, Bernard Naron, Zita Schellekens en Paul Tang.

Het zijn vier kandidaten met wie we als partij in onze nopjes mogen zijn. Met hun verschillende achtergronden, competenties en inhoudelijke drijfveren valt er wat te kiezen! Het toont dat Europa leeft onder ons sociaaldemocraten.

Helaas heeft het partijbestuur ook het besluit moeten nemen om een kandidaat niet toe te laten tot de procedure. Uit de media heeft u inmiddels kunnen vernemen wie dit betreft: onze huidige Europarlementariër Judith Merkies. Vanwege de door haar gekozen wijze van berichtgeving en de vragen die dit oproept wil ik volledige openheid betrachten over de grond van dit besluit en de gevolgde procedure. Een precair proces als dat van kandidaatstelling dient immers boven iedere twijfel verheven te zijn.

Het partijbestuur heeft bij aanvang van de kandidaatstelling een adviescommissie kandidaatstelling onder leiding van Job Cohen gevraagd de kandidaten voor het lijsttrekkerschap te beoordelen op basis van de profielschets. Is de kandidaat in staat een boegbeeld te zijn voor de partij? Kan hij of zij de bindende rol van het delegatieleiderschap vervullen? Is het een teamplayer die met anderen resultaten boekt voor de partij en haar idealen? Enzovoorts. De adviescommissie onder leiding van Job Cohen heeft op grond van functioneringsgesprekken, rapportages van bemiddeling en eigen gesprekken geconcludeerd dat Judith op het gebied van samenwerking niet voldoet aan de profielschets.

Het partijbestuur hecht eraan haar waardering uit te spreken voor het inhoudelijk goede werk dat Judith en haar collega’s de afgelopen jaren voor onze partij hebben verricht. De adviescommissie kandidaatstelling benadrukt in haar advies aan het partijbestuur echter de problematische samenwerking in de delegatie, oordeelde hard over de rol die Judith hierin heeft gespeeld en wees het partijbestuur op de daarmee gepaard gaande risico’s. Ondanks eerdere intensieve bemiddeling onder leiding van Klaas de Vries en andere partijgenoten is de samenwerking onderling de afgelopen jaren bijzonder stroef geweest. Daar hebben de delegatieleden, de medewerkers en de partij allen onder geleden. Het partijbestuur deelde hier het advies van de adviescommissie.

Voorts is er in het partijbestuur gesproken over de wijze waarop Judith Merkies is omgegaan met de dagvergoedingen binnen het Europees Parlement. Het te veel ontvangen bedrag van de 2/3 dagvergoeding is weliswaar teruggestort naar het Europees Parlement, maar het heeft vier jaar geduurd alvorens werd overgegaan tot terugbetaling. Het partijbestuur rekent het Judith aan hoe zij is omgegaan met afspraken waarvoor zij heeft getekend en die de partij van belang vindt.

Op grond van zowel de afweging omtrent het zwaarwegende punt van samenwerking als de discussie over naleving van de gedragscode heeft het partijbestuur op maandag 14 oktober besloten Judith Merkies niet toe te laten tot de lijsttrekkersverkiezing. Judith Merkies heeft vervolgens gebruik gemaakt van het recht om hier beroep tegen aan te tekenen. Op grond van het bezwaar, het verweer van het partijbestuur en een hoorzitting van beide partijen heeft de beroepscommissie op donderdag 24 oktober haar beroep ongegrond verklaard.

Aldus gaat de ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap bij de Europese verkiezingen met vier kandidaten van start. Ik wens hen allen veel succes en een prachtige campagne. Ook hoop ik zo veel mogelijk leden te kunnen begroeten bij de debatten tussen de kandidaten en over het concept-verkiezingsprogramma.

Update: Lees ook ‘Aanvulling Judith Merkies’ >