Kamervragen over hoge vertrekregeling VUmc

Kamervragen over hoge vertrekregeling VUmc

Door Pierre Heijnen op 30 mei 2013 Delen  

Vanochtend heb ik samen met collega Otwin van Dijk schriftelijke vragen gesteld aan het kabinet over de hoge ontslagvergoeding die de voormalig bestuursvoorzitter van het VUmc vorig jaar heeft ontvangen. Wij vragen de minister of zij mogelijkheden ziet het geld terug te vorderen en indien er geen juridische basis is om dan een moreel beroep te doen op de persoon en instelling in kwestie. De berichtgeving toont nogmaals het belang van de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan. Wij hopen dan ook dat dit soort praktijken spoedig tot het verleden gaan behoren. Naar ons idee zijn deze berichten namelijk schadelijk voor het draagvlak onder de bevolking voor noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg.

Vragen van de leden Van Dijk en Heijnen (beiden PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vertrekregelingen van enkele bestuurders in de gezondheidszorg.

Vraag 1. Kent u de artikelen ‘Vertrokken bestuurder VUmc kreeg al 7 ton in nog geen acht maanden’ (NRC.nl, 29 mei 2013) en ‘Ruim vier ton voor bestuurder VUmc’ (NOS.nl, 29 mei 2013)?

Vraag 2. Is deze berichtgeving over VUmc juist? Zo niet, kunt u inzicht geven in de opbouw van de bezoldiging in 2012?

Vraag 3. Zijn er bij dit vertrek regels overtreden? Zo ja, kunt u (een deel van) het geld terugvorderen van het VUmc, respectievelijk de betrokken bestuurder? Zo nee, kunt u een moreel beroep doen op het VUmc, respectievelijk de betrokken bestuurder om (van een deel) van het bedrag af te zien?

Vraag 4. Zou een regeling als deze ook in 2013 (na de inwerkingtreding van de WNT) nog mogelijk zijn geweest? Is het juist dat sinds de inwerkingtreding van de WNT nog maximaal € 75.000 aan vertrekregeling mag worden uitgekeerd? Zo nee, wat is hieraan niet juist?

Vraag 5. Geldt in de WNT ook voor de hoogte van de vertrekregeling een overgangsregime? Zo ja, over hoeveel jaar mag nog maximaal € 75.000 als vertrekregeling worden uitgekeerd?

Vraag 6. Bent u met de PvdA van mening dat deze regeling op gespannen voet staat met het mismanagement van deze bestuurder, blijkend uit het onder verscherpt toezicht plaatsen van het ziekenhuis door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een kwalijk optreden van de bestuurder rondom het tv-project van EyeWorks?

Vraag 7. Is de berichtgeving in hetzelfde artikel in NRC over UMCG en Erasmus MC juist? Zijn onder de nieuwe WNT de constructie van (1) ‘buitengewoonverlofregeling’, (2) ‘als adviseur verbonden’ en (3) ‘loonaanvulling’ nog mogelijk? Indien deze of één van deze constructies ook nu nog mogelijk zijn, bent u bereid deze ‘gaten’ in de WNT dan spoedig te dichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8. Bent u met de PvdA van mening dat berichtgeving als deze schadelijk is voor het draagvlak onder burgers voor noodzakelijke en pijnlijke hervormingen in de gezondheidszorg?