Verschaf duidelijkheid aan mensen met arbeidsbeperking

Verschaf duidelijkheid aan mensen met arbeidsbeperking

Door Mariëtte Hamer op 3 mei 2012 Delen  

Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid volgen voor de mensen in de sociale
werkvoorziening, nu de bezuinigingen op deze werkplaatsen voor 2013
van
de baan zijn
. De Partij van de Arbeid rekent erop dat de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de sociale werkvoorzieningsbedrijven nu zal
vragen geen onomkeerbare stappen te nemen, zoals het niet verlengen van
tijdelijke contracten, totdat er meer helderheid kan worden verschaft over de
toekomst van de sociale werkvoorziening.

Vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht uit de Volkskrant
‘In
2013 geen bezuiniging sociale werkplaats’
?

2. Kunt u toelichten op welke basis dit besluit is genomen?

3. Kunt u toelichten om welke bezuiniging en welk bedrag het hier precies
gaat? Gaat het alleen om de bezuiniging in 2013 op de sociale werkplaatsen van
ongeveer € 100 miljoen, of gaat het om de totale bezuiniging in 2013 in het
kader van de Wet Werken naar Vermogen waar ook Wajong en bijstand onder vallen?
Kunt u de ingeboekte bezuinigingen voor deze drie onderdelen van de Wet Werken
naar Vermogen voor 2013 specificeren?

4. Kunt u toelichten wat er met de structurele bezuiniging van € 1,8 miljard
op de sociale zekerheid die door de Wet Werken naar Vermogen werd doorgevoerd
gebeurd is in de meerjarenramingen?

5. Kunt u toelichten welke bezuinigingen in 2013 op de sociale werkplaatsen,
de Wajong en de bijstand zijn teruggedraaid door het zogenaamde
‘Kunduz-akkoord’?

6. Kunt u toelichten waar u financiële dekking wilt zoeken om deze
bezuiniging voor 2013 terug te draaien? Deelt u de mening van de PvdA-fractie
dat het onwenselijk is dat door het elders zoeken van dekking op de begroting
van sociale zaken andere doelgroepen de dupe kunnen worden?

7. Kunt u inhoudelijk reageren op de uitspraak van de minister-president
tijdens het debat over het bezuinigingspakket 2013 dd. 26 april jl., waarin hij
aangaf dat u een ronde gaat maken langs alle partijen om te kijken naar de
bezwaarpunten bij de Wet Werken naar Vermogen en deze zonodig weg te nemen?
Heeft u hier al met partijen over gesproken? Zo ja, met welke partijen? Heeft u
hier al nadere afspraken over gemaakt? Zo ja, welke afspraken zijn dit?

8. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat er zo snel mogelijk
duidelijkheid moet komen voor de mensen in de sociale werkvoorziening en dat dat
op dit moment, kort voor verkiezingen en een formatie, alleen kan zijn dat er
geen bezuinigingen worden doorgevoerd op de sociale werkplaatsen?

9. Bent u bereid de sociale werkvoorzieningsbedrijven te vragen geen
onomkeerbare stappen te nemen, zoals het niet verlengen van tijdelijke
contracten, tot de formatie is afgerond en er meer helderheid kan worden
verschaft over de toekomst van de sociale werkvoorziening? Zo nee, waarom niet?

10. Wanneer stuurt u een wetswijzigingen van de Wet Werk en Bijstand naar de
Tweede Kamer, waarin de huishoudtoets wordt geschrapt?

11. Wanneer trekt u de Wet Werken naar Vermogen officieel in, nu er geen
meerderheid meer in de Tweede Kamer voor dit wetsvoorstel is?

12. Bent u bereid gemeenten te vragen per direct te stoppen met de
voorbereidingen van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen en geen geld
uit te geven aan dit traject, nu daarvoor geen meerderheid in de Kamer is
ontvallen en er vooralsnog geen verdere besluitvorming kan plaatsnemen? Zo ja,
wanneer informeert u gemeenten daarover? Zo nee, waarom niet?

Delen: