Geef huurders meer zeggenschap

Geef huurders meer zeggenschap

Geef huurders meer zeggenschap
Foto Flickr / CorporatieNL

Door Adri Duivesteijn op 23 januari 2015 Delen  

De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer wil dat huurders meer zeggenschap krijgen. Ik heb de minister voor Wonen donderdag opgeroepen de oprichting van wooncoƶperaties actief te stimuleren. Ook onderstreepte ik nogmaals hoe belangrijk het is voor de PvdA dat woningcorporaties hun aandacht bij de regio houden die onder hun verantwoordelijkheid valt. Huurders zijn gebaat bij een corporatie die dicht bij hen staat en weet wat er in hun omgeving leeft.

Zeggenschap
Donderdag spraken we in de Eerste Kamer over de zogeheten ‘Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Deze wet is om verschillende redenen belangrijk voor de PvdA. Allereerst omdat de regering de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW) verwerkte in het wetsvoorstel. Maar vooral omdat het mogelijkheden biedt om de zeggenschap over (sociale) huurwoningen bij de huurders zelf neer te leggen.

De PvdA wil wel dat de mogelijkheden tot zeggenschap voor alle huurders bestaan. Nu zien we nog dat de invloed van mensen die een huis huren van een particuliere verhuurder afneemt. Ik heb de minister gevraagd hoe hij aankijkt tegen dit verschil in behandeling van huurders en of hij van plan is de rechten die de huurders(organisaties) van woningcorporaties straks wel krijgen, ook aan andere huurders te bieden.

Ook bij de woningcorporaties zelf zouden huurders meer inspraak moeten krijgen: de PvdA zou graag zien huurders(organisaties) een veel grotere betrokkenheid krijgen bij het reilen en zeilen van een woningcorporatie.

Wooncoöperatie
De fractie van de PvdA is er om deze redenen ook blij mee dat er met deze wet binnen het sociaal woonstelsel ruimte is voor de wooncoöperatie. Een vorm van zelfbeheer van een complex woningen door de bewoners. Met de komst van de wooncoöperatie ontstaat er de mogelijkheid om sociale huurwoningen over te dragen aan zittende huurders. Dat zijn goede ontwikkelingen. Ik benadrukte wel dat de PvdA wil dat er ook toegang tot financiering is voor mensen met een lager inkomen. Zeggenschap voor élke huurder, ook diegenen die minder te besteden hebben.

Helaas is er binnen de woningcorporaties nog altijd een terughoudendheid ten aanzien van de wooncoöperatie als moderne vorm van burgerparticipatie. De Eerste Kamerfractie van de PvdA roept de minister daarom op een werkelijk actief beleid te voeren om de totstandkoming van de wooncoöperaties te bevorderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een kenniscentrum, dat huurders actief adviseert over de mogelijkheden van het oprichten van een wooncoöperatie en hen adviseert en ondersteunt bij de daadwerkelijk oprichting en het beheer ervan.

Zelfbeheer
Een andere vorm van huurdersparticipatie is de introductie van het recht op zelfbeheer. Met name in Engeland (Right to Manage) zijn er vergaande ervaringen mee opgedaan. Het komt erop neer dat bewoners van een gebouwencomplex het wettelijk recht op zelfmanagement hebben. De woningcorporatie heeft, indien de huurders dat aangeven, de plicht medewerking te geven aan deze vorm van zelfbeheer. Voor de huurders kan dit, juist door een kleinschalige en directer beheer en onderhoud grote financiële voordelen in de woonlasten opleveren. De PvdA wilde graag van de minister weten in hoeverre er mogelijkheden zijn om een dergelijke vorm van zelfbeheer door huurders mogelijk te maken.