Geef dorpen en steden duidelijkheid

Geef dorpen en steden duidelijkheid

Door Tjeerd van Dekken op 29 oktober 2010 Delen  

De regering gaat voor het voorjaar van 2011 uitzoeken hoe we zogeheten krimpregio’s kunnen versterken. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van de PvdA en ChristenUnie. Daar ben ik blij om. Krimp heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van dorpen, maar ook voor steden. Dorpen verliezen steeds meer van hun voorzieningen en doordat steeds meer mensen naar de stad trekken, wordt de draagkracht van die steden enorm belast. Als we ervoor kunnen zorgen dat krimpregio’s aantrekkelijk blijven, moeten we dat zeker doen. Ik zie een grote noodzaak voor zo’n onderzoek. Voor dorpen Ć©n steden.

Hieronder de motie van André Rouvoet (CU) en Job Cohen die deze week is aangenomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat een groot aantal regio’s in Nederland te kampen heeft met
krimpproblematiek, bijvoorbeeld Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en de
Achterhoek;

overwegende, dat krimp grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van
dorpskernen en steden, in het bijzonder door het verdwijnen van
basisvoorzieningen, verzwakking van de lokale economie, verlies van
werkgelegenheid en door teruglopende leerlingaantallen verdwijnende
scholen;

overwegende, dat in het regeerakkoord staat vermeld dat in samenwerking
met de krimpregio’s manieren worden gezocht om deze regio’s nieuwe
impulsen te geven;

verzoekt de regering de Kamer uiterlijk in het voorjaar te informeren over de
uitvoering van de maatregelen gericht op krimpregio’s inclusief tijdpad en
benodigde financiële middelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Rouvoet
Cohen

Delen: