Eisen stellen aan moskee-internaten

Eisen stellen aan moskee-internaten

Door Keklik Yücel op 21 maart 2013 Delen  

De Tweede Kamer heeft de afgelopen weken gedebatteerd over integratiekwesties. Over discriminatie, moskee-internaten en antisemitisme. Ik ben heel tevreden over de inzet van minister Asscher op deze belangrijke thema’s. Hij wil een concrete aanpak gericht op het inlopen van achterstanden van migranten jongeren en het meedoen in onze samenleving, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarbij stelt hij ook fundamentele kernwaarden en verworvenheden van de Nederlandse samenleving centraal, zoals zelfbeschikkingsrecht, gelijkwaardigheid van man en vrouw en vrijheid van godsdienst. Ik ondersteun dat van harte.

In het debat over discriminatie heb ik de minister meegegeven dat elke vorm van discriminatie ontoelaatbaar is. We moeten breed in de samenleving laten zien dat we dit verwerpen en slachtoffers laagdrempelig hulp bieden. Ook discriminatie op de arbeidsmarkt moet hard aangepakt worden.

Antisemitisme blijft eveneens een groot probleem, zoals we ook weer zagen in de documentaire op televisie over de Turks Nederlandse jongens in Arnhem. Zij deden de meest verwerpelijke uitspraken over Joden, op een toon alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik vind dat heel erg. Ook omdat ik bezorgd ben over de oorzaken ervan. Er zijn stromingen binnen gesloten parallelle gemeenschappen die dit soort ideeën kunnen voeden. Daar moeten we heel alert op zijn. Op mijn verzoek heeft minister Asscher een onderzoek ingesteld naar de parallelle gemeenschappen in Nederland en heb ik nadrukkelijk gevraagd naar meer en betere democratische burgerschapsvorming op scholen.

Over moskee-internaten maakt de hele Kamer zich zorgen. Ik heb namens de PvdA-fractie drie punten naar voren gebracht: ontmoediging, transparantie en kwaliteit. Voor de integratie van kinderen is het niet bevorderlijk als zij in afzondering van de rest van de samenleving opgroeien en gevormd worden. Dat risico is aanwezig als de enige vorm van ontmoeting nog het reguliere onderwijs is. Verder moet transparanter zijn wat er binnen de moskee-internaten gebeurt. Ik heb dan ook aangedrongen op toezicht dat niet vrijblijvend, en wettelijk afdwingbaar is.

Ik ben ook tevreden dat minister Asscher in samenwerking met gemeenten gaat werken aan een kwaliteitskader voor moskee-internaten. Dat moet ook gaan over het pedagogische klimaat. Wat wordt de kinderen bijgebracht? Het helpt de integratie niet als er op aanzienlijke schaal waarden en ideeën worden verkondigd die fors schuren met de verworven vrijheden en democratische waarden in Nederland. Zelfbeschikkingsrecht, individuele keuzevrijheid en gewetensvrijheid van opgroeiende kinderen moeten we waarborgen waar dat mogelijk is.