Een toekomst voor de sociale werkvoorziening

Een toekomst voor de sociale werkvoorziening

Door John Kerstens op 3 april 2013 Delen  

Onlangs zijn de concepttekst van de Participatiewet en de daarbij horende ‘memorie van toelichting’ door Staatssecretaris Klijnsma naar de Raad van State gestuurd. Naar verwachting komt die begin mei met z’n advies. Daarna kan dan de echte behandeling van de wet in de Kamer beginnen. Ligt er op dat moment inmiddels een alternatief plan van vakbonden en werkgevers (die praten daar nu met elkaar over in het kader van hun sociaal overleg), dan kijken we ook daar uiteraard serieus naar. Omdat wij sociale partners serieus nemen.

Ook bij die wetsbehandeling zal ik natuurlijk mijn best doen voor een zo fatsoenlijk mogelijke invulling van de Participatiewet. Zodat de mensen waar het om gaat ook echt betere kansen krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en zo in de samenleving. Zodat gemeentes echt in staat worden gesteld de regie te nemen bij het bieden van maatwerk. En zodat bedrijven in de sociale werkvoorziening een toekomst wordt geboden.

Want anders dan ‘zo links en rechts’ wel wordt beweerd, wordt de sociale werkvoorziening niet afgebroken. Er stromen vanaf 2014 weliswaar geen nieuwe WSW-ers meer in (die vallen vanaf dan immers onder de Participatiewet), maar dat betekent niet dat de sw-bedrijven hun deuren hoeven te sluiten. Ik zie, juist ook onder de Participatiewet, een mooie toekomst voor ze. En daarin word ik regelmatig bevestigd in mijn ‘WSW-tour’ door het land waarbij ik zo veel mogelijk bedrijven in de sociale werkvoorziening bezoek.

Sw-bedrijven die al een tijd bezig zijn met de omslag naar ‘mens-ontwikkelbedrijven’ waarbij wat mensen wél kunnen centraal staat, die nauw samenwerken en soms samengaan met gemeentelijke diensten Werk en Inkomen, die inmiddels contacten hebben gelegd met zorginstellingen om te kijken hoe ze elkaar raken en overlappen wanneer het gaat om beschut werk en dagbesteding en dus synergie kunnen behalen èn die de weg kennen in werkgeversland: die zie ik straks een belangrijke rol spelen. Als spil in het bij elkaar brengen van mensen en werkgevers. Sw-bedrijven kennen de mensen waar het om gaat, en wat ze kunnen.

Door er bijvoorbeeld voor te pleiten dat het quotum dat werkgevers straks verplicht hun deuren te openen voor mensen met een arbeidshandicap ook via detachering vanuit het sw-bedrijf kan worden ingevuld, wil ik ze daarbij helpen. Niet omdat ik per sé sw-bedrijven overeind wil houden, maar omdat ik denk dat ze ook straks een belangrijke rol kunnen spelen. Voor de mensen om wie het gaat.

Delen: