Een land zonder allochtonen

Een land zonder allochtonen

Ik wil het woord allochtoon afschaffen. De term biedt een aanknopingspunt
voor uitsluiting. Het suggereert dat het om een buitenstaander gaat. Een
rotwoord. Bij een column met deze titel gaat het nationalistische deel van de
PVV-aanhang op het puntje van de stoel zitten. Eerst het beschaafde nationalisme
en nu vanuit de PvdA zelfs ideeën om alle allochtonen te deporteren?  Eh…
nee…

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns gepubliceerd.

Sorry zuurpruimpjes. Ik heb het over het wóórd Allochtoon. In nuchtere
immigratielanden als de Verenigde Staten of Australië kun je dat niet
uitleggen.  ’Allochtoon’, oftewel ‘van andere grond’. What’s the point? Dat is
iederéén daar tenslotte. Ze zijn nu toch op nieuwe grond…

Robert de Niro is een Amerikaan van Italiaanse afkomst en eerste generatie
Koreanen in Amerika zijn daar gewoon Amerikaan. Zelfs al spreken sommigen
nauwelijks Engels. Het is het land van hun keuze. Waar ze volwaardige burgers
zijn. Met alle onvervreemdbare rechten en plichten die bij dat burgerschap
horen.  Dat betekent niet dat je hard moet roepen dat nieuwe Nederlanders de
nostalgie naar het thuisland moet laten varen. Dat ze al hun banden moet
verbreken. Het ontkennen van nostalgie is naïef. Het hekelen van die nostalgie
is ongevoelig. Het erkennen van deze culturele heimwee is de eerste stap naar de
verzachting ervan. Maar een beslissende stap naar burgerschap van het nieuwe
thuisland wordt vaak bemoeilijkt door bemoeienis van de overheden of religieuze
of nationalistische powerbrokers uit het land van herkomst.

Dan moet je weer een tijd in dienst in je oude land of een kortere tijd maar
dan wordt je duizenden euro’s afgeperst, of je mag geen Friese of Berberse namen
aan je kind geven. Dit soort banden moeten wel doorgeknipt worden. Dit soort
chantage kunnen nieuwe Nederlanders juist wél missen als kiespijn. Dat soort
dingen heeft niets met nostalgie te maken, maar met verregaande ongewenste
bemoeienis met de privé-levens van Nederlandse burgers.

Die echte nostalgie naar het land van je jeugd kan samengaan met een nieuwe
liefde voor het nieuwe land. Het land van je kinderen en het land van je ouders
hebben beiden plek in je hart. Het land van je verleden en dat van je toekomst.
Om het nieuwe land te omarmen helpt het wel als je het gevoel hebt dat je welkom
bent. Zelfs al voel je je afgewezen door een deel van die samenleving weet wel
dat er velen zijn die je niet afwijzen. Weet dat de wetten je rechtsbescherming
bieden. Rechtsgelijkheid. Passief en actief stemrecht en de vrijheid om naar je
eigen levensovertuiging te leven.

Dat is niet in alle landen zo. Dat is in Nederland wel zo en dat is iets waar
oude en nieuwe Nederlanders dankbaar voor mogen zijn. Dankbaarheid zijn we
verschuldigd aan de generaties voor ons die ons die vrijheden geschonken hebben.
Vaak daarvoor betalend met hun leven. Het is niet aan ons om die vrijheden weg
te geven. Die moeten we koesteren en uitdragen met trots.  Beschaafd
Nationalisme bestaat niet. Aan nationalisme kleeft bloed. Nationalisme zaaide
slagvelden en vulde begraafplaatsen. Eeuwen lang. Een van de onhandige passages
uit een dappere, progressieve, maar soms wat knullige integratienota had het dus
over ‘beschaafd nationalisme.’

Wat waarschijnlijk bedoeld wordt is patriottisme. Trots op wat je samen
bereikt. Verworvenheden die je samen koestert en onderschrijft. Ongeacht waar je
ouders geboren zijn.  Zweverig en theoretisch misschien. Maar het is wel wat in
ieder geval een progressieve emancipatiepartij als de PvdA moet uit stralen. Wat
ze ook moet durven uit dragen.   Het pal staan ook voor verworvenheden als
gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, blank en zwart. Niet soms maar
altijd. In alle wijken. Voor de scheiding van kerk en staat zoals wij die hier
kennen, dat hoort daar bij.

Dát zijn die nationale waarden die de kleurenblinde patriot koestert. Waarden
die een op een zijn met de mensenrechten. En die waarden zijn er niet om nieuwe
Nederlanders te confronteren, maar die staan ook hen ter beschikking op hun
tocht om geluk na te streven. Door hierheen te immigreren kiest men voor deze
waarden – zo niet dan heeft de immigrant een verkeerde keus gemaakt, en niet de
ontvangende samenleving  Wat ons veelkleurige volk zou moeten binden zijn humane
ideeën als het geloof dat vrijheid van meningsuiting cruciaal is en niet mag
worden gebagatelliseerd als slechts  ‘vrijheid om te kwetsen’, terwijl het
zoveel meer is.

De vrijheid van meningsuiting maakt de burger weerbaar tegen aangeboren of
opgedrongen meningen stelt de burger in staat om elke mening uit te dagen om zo
tot een weldoordachte persoonlijke waarheid te komen.   Zelfontplooiing hoort
onlosmakelijk bij emancipatie. Net als gewetensvrijheid en vrije partnerkeuze.
Voor allen, ongeacht waar zij of hun ouders geboren zijn. Voor alle Nederlanders
dus.

Er zullen altijd mensen zijn die deze vrijheid gebruiken om platte en
ongenuanceerde meningen te spuien. Maar nooit mogen we het kind met het badwater
weg gooien.  Vooral progressieve partijen moeten uit stralen en uitdragen dat
religieuze meningen nooit meer of minder zijn voor de wet dan seculiere
meningen. Dat de vrijheid van godsdienst een logisch onderdeel is van de
vrijheid van meningsuiting. Niet meer, maar ook niet minder. De PvdA moet er
duidelijk over zijn dat het discrimineren van vrouwen uit religieuze motieven
even kwalijk is als het discrimineren van zwarten, berbers of arabieren om
andere duistere ideologische redenen.

De burger moet volledige rechtsbescherming hebben. Meningen, als geloof of
ongeloof of politieke meningen hebben die bescherming niet. Dat kan ook niet in
een open samenleving. Die meningen moeten zich in het open debat steeds weer
bewijzen op moraliteit, logica, menselijkheid, kwaliteit en waarheid.

Allemaal logische humane stellingnames die passen bij de sociaaldemocratie en
die horen bij de beginselen van de PvdA. De sociaaldemocratie is een
progressieve beweging; ‘sterf oude vormen en gedachten!;  Daar hoorde en hoort
een scherpe mening bij. Daar hoort de vreedzame strijd van ideeën bij. In een
open en inhoudelijk debat. Dat debat kan pijn doen. Maar het zijn groeipijnen.
Het maakt je sterker en mondiger.

De sociaaldemocratie is seculier. Sociaaldemocratie gaat mede over
ontworsteling van kerk en kapitaal. Maar de sociaaldemocratie staat ook open
voor gelovigen die de sociaal-maatschappelijke agenda van de sociaaldemocratie
omarmen.Maar de sociaaldemocratie gelooft gezien haar wortels meer dan andere
politieke stromingen dat religie een privé-zaak is. Dat geloven een
onvervreemdbaar recht is. Maar nooit een plicht. Dat een ieder gewetensvrijheid
heeft en het recht op vrije partnerkeuze en alle andere cruciale mensenrechten.
Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden omdat die rechten nog niet voor ons
allen vanzelfsprekend zijn.

Sociaaldemocraten zijn mensdenkers. Net als liberalen, humanisten, gematigde
gelovigen, feministen etc.., de groepsdenkers zijn de steile socialisten, de
Wilderianen en ook de religieuze gezagsdragers en hun gewillige kuddes.

En bij een club van mensdenkers als wij als PvdA horen te zijn hoort niet een
groepsterm als ‘Allochtoon’. De term biedt een aanknopingspunt voor uitsluiting.
Het suggereert dat het om een buitenstaander gaat.

De term staat subtiel in de weg als we willen streven naar samen leven. Het
staat in de weg als we monoculturele getto’s willen tegen gaan. Deze
monoculturele getto’s staan de smeltkroes in de weg. Staan emancipatie en
zelfontplooiing in de weg. Staan solidariteit en saamhorigheid in de weg.

Dus weg met de term allochtoon, en ‘leve ons’. Leve ons, de bonte stoet der
Nederlanders!

Delen: