Stel dumpen van vrouw in Marokko strafbaar

Stel dumpen van vrouw in Marokko strafbaar

Door Khadija Arib op 22 november 2011 Delen  

Het achterlaten van vrouwen in Marokko en Turkije, tegen hun wil en zonder
paspoort of verblijfsvergunning, moet strafbaar worden gesteld. Vaak zijn
kinderen die in Nederland zijn geboren betrokken bij deze schandalige
praktijken, die vaak gepaard gaan met psychisch en fysiek geweld. Ik heb dit
probleem al jaren aangekaart, schriftelijke vragen erover gesteld en menig debat
gevoerd. Naar aanleiding van
deze
week gepubliceerde cijfers
van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland
en de Stichting Steun Remigranten heb ik weer een debat aangevraagd. Daders
mogen niet meer weg kunnen komen met het dumpen van vrouw en kinderen in hun
land van herkomst.

Dit probleem speelt niet alleen bij Marokkanen en Turken. Bij
migrantengroepen als Irakezen, Iraniërs, Pakistaanse vrouwen, meisjes en soms
ook jongens, weten we niet eens om hoeveel het gaat. Daar is nog nooit onderzoek
naar gedaan. Een motie van mij om dat te onderzoeken kreeg van het CDA, VVD en
PVV eerder geen steun. Ik heb niet alleen een nieuw debat aangevraagd, maar de
minister ook opnieuw gevraagd onderzoek hiernaar te doen.

Mijn vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister
voor Immigratie en Asiel:

1. Kent u het bericht “Veel vrouwen gedumpt in Marokko”?
(Parool
19-11-2011
)

2. Kunt u aan de hand van het aantal meldingen per jaar van ongeveer tachtig
vrouwen die vanuit Nederland in Marokko zijn achtergelaten een beredeneerde
schatting maken van het totale aantal vrouwen dat jaarlijks wordt achtergelaten?
Zo ja, hoe groot is dit probleem volgens die schatting? Zo nee, kunt op andere
wijze een indicatie geven van de omvang van het probleem?

3. Deelt u de mening dat achterlating de laatste jaren bij verschillende
minderheidsgroeperingen afkomstig uit Irak, Iran, Pakistan enz zich voordoet?
Hebt u een beeld van de omvang van dit probleem? Zo nee, bent u bereid een
onderzoek hiernaar te doen?

4. Wat is uw mening over het feit dat vaak minderjarige kinderen bij
achterlating worden betrokken en in landen van herkomst aan hun lot worden
overgelaten? Deelt u de mening dat bij achterlating sprake is van een vorm van
kindermishandeling, verwaarlozing? Zo ja, welke juridische mogelijkheden zijn er
om ouders die zich schuldig maken aan achterlating te vervolgen vanwege
kindermishandeling?

5. Herinnert u zich de eerdere ingediende moties, gestelde schriftelijke
vragen en gevoerde debatten over achtergelaten vrouwen? Bent u bereid een
overzicht van de toen aangekondigde beleidsmaatregelen om achterlating te
bestrijden naar de kamer toe te zenden en daarbij aan te geven wat het effect cq
resultaten zijn van de genomen maatregelen?

6. Bestaat de Ambtelijke werkgroep tussen het departement van V&J en de
Marokkaanse justitie ambtenaren nog? Zo ja, wat zijn de werkzaamheden van deze
werkgroep? Op welke manier is het probleem van achterlating van Marokkaanse
vrouwen op de agenda gezet en wat is de uitkomst van de gevoerde overleggen met
de Marokkaanse autoriteiten?

7. Is het waar dat Nederlandse justitiële autoriteiten niets kunnen doen
tegen genoemde praktijken? Zo ja, waarom niet? Zo nee, welke mogelijkheden
bestaan er in het kader van het Nederlands strafrecht om tegen personen die
vrouwen en kinderen tegen hun wil en met valse voorwendselen in Marokko
achterlaten op te treden?

8. Wat is uw mening over de Britse aanpak waarbij een speciaal team van
hulpverleners, tot in de landen van herkomst, vrouwen in gedwongen huwelijken te
hulp kan schieten? Overweegt u een dergelijke aanpak ook voor Nederland? Zo ja,
hoe dan en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Delen: