Discriminatie harder aanpakken

Discriminatie harder aanpakken

Door Keklik Yücel op 21 mei 2014 Delen  

Discriminatie is kwalijk en strafbaar. Of het nu plaatsvindt in de vorm van antisemitisme, tussen autochtoon en allochtoon, of tussen allochtonen onderling: het moet fel worden bestreden. Discriminatie ontkent de gelijke waarde van het individu en tast de fundamenten van de rechtsstaat aan. Mensen die gediscrimineerd worden ervaren dit vaak als kwetsend en het kan hun gevoel van veiligheid en gelijkwaardigheid ernstig aantasten. Dat mogen we nooit accepteren. Daarom doe ik tien voorstellen waarmee we discriminatie te lijf gaan.

Tot grote tevredenheid van de PvdA heeft Lodewijk Asscher een ambitieus anti-discriminatieplan gepresenteerd. Verschillende onderdelen waar de PvdA voor heeft gepleit komen terug in het actieplan, waaronder het ‘namen en shamen’ van bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie. En de overheid voegt ook meteen de daad bij het woord: bedrijven die zich schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie worden door haar niet ingehuurd.

Veel is gelukkig al opgenomen in het actieplan van de minister, maar voor de aanpak van discriminatie moeten we ook met de volgende punten aan de slag:

1. Zichtbaar, gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie bij meldingen discriminatie
In elke gemeente een anti-discriminatievoorziening. Politie en OM moeten nog meer betrouwbare bondgenoten worden in de strijd tegen discriminatie en antisemitisme door meldingen en aangiften op te nemen, door een actief opsporingsbeleid en door veel vaker over te gaan tot vervolging van overtredingen van discriminatiebepalingen.

2. Plan van aanpak tegen discriminatie en antisemitisme in digitale media
Rijksoverheid, meldpunten, providers en ondernemers moeten gezamenlijk een plan van aanpak opstellen en een digitale meldknop voor meldingen van discriminatie ontwikkelen.

3. Slimmer sanctioneren
Confrontaties tussen slachtoffer en dader (als het slachtoffer dat wil) en antidiscriminatiemodules maken daders bewust van de gevolgen van discriminatie en antisemitisme.

4. Etnisch profileren door de politie indammen
Verplichte opleidingen en trainingen voor politiemensen, vergroten van kennis over diversiteit in het politiekorps en tegengaan van aanhoudingen op basis van iemands huidskleur of etnische afkomst.

5. Herkenbaar en toetsbaar beleid tegen discriminatie en antisemitisme in elke gemeente
Bij gemeenten moet erop worden aangedrongen herkenbaar en toetsbaar beleid te ontwikkelen tegen discriminatie en antisemitisme.

6. Stevige bevoegdheid van ondernemingsraden bij beleid en maatregelen tegen discriminatie
Stevige rol voor de ondernemingsraad bij beleid en maatregelen tegen discriminatie. Ondernemingsraden moeten zelf initiatief nemen en kritisch optreden.

7. Stevigere en concretere burgerschapseducatie in het onderwijs
Educatie over discriminatie en antisemitisme moet geconcretiseerd en versterkt invulling krijgen in het onderwijs bij de democratische burgerschapsvorming.

8. Meer kennisontwikkeling over discriminatie en uitsluiting
Onderzoek naar discriminatie en uitsluiting maakt het mogelijk om op basis van gefundeerde analyses effectief beleid te ontwikkelen.

9. Seksuele gerichtheid bespreekbaar maken
Religieuze en conservatieve organisaties moeten seksuele diversiteit bespreekbaar maken in eigen kring.

10. Landelijk vieren van de dag van de mensenrechten
10 december is de dag van de mensenrechten. Deze dag mag voortaan niet meer ongemerkt voorbij gaan, maar moet wat de PvdA betreft worden aangegrepen om op alle mogelijke manieren aandacht te besteden aan discriminatie.

Delen: