Millenniumdoelen: nog 1000 dagen te gaan

Millenniumdoelen: nog 1000 dagen te gaan

Door Marit Maij op 10 april 2013 Delen  

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Ploumen haar ontwikkelingsnota. Op diezelfde dag waren er nog precies duizend dagen te gaan om de millenniumdoelstellingen voor 2015 te halen. De millenniumdoelen zijn acht concrete doelstellingen op het gebied van ontwikkelingshulp. Ook de Nederlandse regering zet deze acht doelen centraal in haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Hoewel deze onderwerpen niet nieuw waren, is het wel voor het eerst dat er internationale afspraken werden gemaakt met concrete en meetbare doelen.

Met nog duizend dagen op de teller is het een goed moment om de balans op te maken en te kijken welke doelstellingen tot nu toe gehaald zijn en aan welke doelen we de komende tijd nog extra aandacht moeten besteden.

Dankzij de wereldwijde samenwerking tussen regeringen en internationaal maatschappelijke organisaties is er spectaculaire vooruitgang geboekt bij de bestrijding van armoede. Sinds 1990 is extreme armoede met de helft afgenomen en als deze vooruitgang doorzet, zal dit millenniumdoel ruimschoots gehaald worden. Daarnaast gaan er steeds meer meisjes naar school en is de kindersterfte wereldwijd afgenomen. Ook is er een mondiale trend gaande op het gebied van veilig drinkwater. In 2015 zal tweeënnegentig procent van de wereldbevolking toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater.

Maar er is ook rede tot zorg. Ondanks de vooruitgang leven er nog altijd 2,5 miljard mensen zonder goede sanitaire voorzieningen. Ook overlijden er nog steeds jaarlijks bijna 300.000 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Vaak is deze moedersterfte het gevolg van illegale abortus. Het beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen en toegang tot veilig uitgevoerde abortus is daarom van levensbelang. Net als het recht van vrouwen om zelf te beslissen over hun seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen. Daarom ben ik blij dat de minister heeft besloten om ook de komende jaren onverminderd in te blijven zetten op vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Niet alleen om er voor te zorgen dat jongens en meisjes dezelfde kansen krijgen maar ook om moeders in de toekomst beter te beschermen.

Verder ben ik verheugd met de steun van de minister voor de allerarmsten. Want zoals het laatste VN rapport laat zien wordt millenniumdoelstelling nummer 1, de uitbanning van honger, lang niet gehaald. In 2015 zou het percentage mensen met honger met de helft verminderd moeten zijn. Hoewel extreme honger aanzienlijk is teruggedrongen leven er in Afrika en Zuid-Azië nog steeds 870 miljoen mensen met een tekort aan eten. Mede dankzij de financiële crisis en de sterk stijgende voedselprijzen stagneert de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op dit terrein.

Er wordt inmiddels op verschillende niveaus hard nagedacht over wat er na 2015 moet gebeuren met de millenniumdoelen en welke onderwerpen op de post-2015-agenda moeten komen te staan. Ook de PvdA mengt zich in dit debat en we blijven ons inzetten om honger overal ter wereld uit te bannen en op te komen voor vrouwenrechten. Toch kunnen de millenniumdoelen niet ongewijzigd worden voortgezet.

Een van de verandering waar ik voor pleit is naast de bestrijding van ondervoeding ook de bestrijding van verborgen honger hoog op de agenda te zetten, zodat de internationale gemeenschap zich specifiek gaat richten op de miljard mensen die wel genoeg calorieën binnen krijgen, maar niet genoeg vitaminen en mineralen, met ernstige gezondheidsproblemen en ontwikkelingsachterstand bij kinderen tot gevolg.

Daarom ben ik blij dat minister Ploumen, in antwoord op schriftelijke vragen die ik haar stelde, aangeeft dat de toegang tot kwalitatief goed voedsel een belangrijke prioriteit is van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid. In samenwerking met Nederlandse kennisinstituten en het bedrijfsleven wordt gewerkt aan een verbeterde productie, betere toegang tot vitaminerijke producten en bevordering van consumentenbewustzijn, aldus de minister.

Ik vind het belangrijk dat Nederland ook blijft inzetten op het versterken van duurzame productie van voedsel die ook de zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden bevordert. Alleen zo kan honger structureel de wereld uit geholpen worden. Daarbij moet specifiek aandacht besteed worden aan aanstaande moeders, baby’s en peuters. De bestrijding van verborgen honger heeft zowel sociaal als economisch een positief effect. Daarom zal de PvdA zich inspannen om dit onderwerp hoog op de post-2015 agenda te krijgen.

Delen: