Concept-verkiezingsprogramma: iedereen telt mee

Concept-verkiezingsprogramma: iedereen telt mee

Door De Redactie op 17 april 2010 Delen  

De PvdA heeft het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd. De kern daarvan is dat in ons Nederland iedereen meetelt, niemand aan zijn lot wordt overgelaten en iedereen een eerlijke kans krijgt. Daar staat tegenover dat we verwachten dat iedereen die mee kan doen, ook meedoet. Omdat we iedereen nodig hebben. Omdat je toekomst telt en niet je afkomst. We willen de kracht van onze samenleving benutten. Want samen kunnen we de uitdagingen aan waar Nederland voor staat. Via deze link kun je het programma downloaden (pdf).

Op het congres van 25 april zal het definitieve verkiezingsprogramma worden vastgesteld. 

Hieronder kun je het programma digitaal doorbladeren:

 PvdA: Concept-Verkiezingsprogramma 2010

 

De crisis, de vergrijzing en de klimaatverandering stellen Nederland voor grote opgaven. Daar slagen we alleen in als we niet uitgaan van wat ons scheidt maar wat ons bindt. Zo voorkomen we dat ons land uiteen valt in winnaars en verliezers. Samen moeten we de rekening van de crisis betalen, onze toekomst duurzamer maken en zorgen voor voldoende handen aan het bed en genoeg onderwijzers voor de klas. Dat vergt een nieuwe saamhorigheid. Die kracht van Nederland is de kern van ‘Iedereen telt mee’, het verkiezingsprogramma van de PvdA.

De PvdA wil de problemen aanpakken op een eerlijke en daadkrachtige manier. Het begrotingstekort wordt in twee kabinetsperiodes opgelost. Sneller is niet nodig, maar ook niet verstandig. Het economisch herstel is broos, de werkloosheid loopt op. De belangrijkste zorg van veel mensen is of ze hun baan houden. Daarom nemen we in de komende kabinetsperiode voor ongeveer 20 miljard aan maatregelen, waarvan 10 miljard om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn op orde te brengen. In de periode daarna moet nog eens voor 9 miljard worden ingevuld.

De kern voor de PvdA is dat we banen behouden, lage en middeninkomens beschermen en kiezen voor het beste onderwijs. We vragen de grootste bijdrage van de hoogste inkomens en willen een kleinere, slagvaardige overheid.We behouden banen door de economie niet kapot te bezuinigen, door met loonkostensubsidies mensen aan het werk te krijgen die zelfstandig moeilijk aan het werk komen en we versterken de economie door ondernemerschap en innovatie te stimuleren.

We beschermen de lage en middeninkomens door de WW en het ontslagrecht in deze onzekere tijden niet te verslechteren. We laten geen jongere werkloos op de bank zitten. Er komen werkscholen die ook de moeilijkst lerende kinderen klaarstomen voor een baan. De zorgpremies worden inkomensafhankelijk en dus eerlijker verdeeld.

De PvdA kiest voor excellent onderwijs van de allerjongste kinderen tot de studerende twintiger, omdat onderwijs onmisbaar is voor emancipatie, economische zelfstandigheid, groei en onze internationale concurrentiepositie.

We willen een kleinere, slagvaardige overheid omdat we alleen met minder bureaucratie en betere prestaties het vertrouwen van burgers in hun overheid kunnen behouden.
We vragen een extra bijdrage van de hoogste inkomens, met een toptarief van 60%. Dat tarief gaat gelden voor het inkomen boven de 150.000 euro, dus voor de echte topverdieners. We willen een speciale heffing voor banken. De hypotheekrenteaftrek wordt eerlijker zodat gewone mensen de rente kunnen blijven aftrekken, maar villa’s niet langer zwaarder worden gesubsidieerd dan rijtjeshuizen. De aftrek blijft in stand maar wordt in dertig jaar tijd beperkt tot 30%. Het maximum bedrag waarover kan worden afgetrokken wordt in 2014 1 miljoen euro en gaat eveneens in dertig jaar naar de gemiddelde huizenprijs.

Daarnaast bezuinigen we o.a. op de bureaucratie, op subsidies, defensie-uitgaven en salarissen van medisch specialisten. Doordat we de ouderenzorg minder grootschalig en in de buurt organiseren boeken we ook hier bezuinigingen in. Ook keert de PvdA zich tegen meer markt in de zorg. Meer heil zien we in het overdragen van bepaalde zorgtaken naar gemeentes, om bureaucratie tegen te gaan en maatwerk te bevorderen. In de zorgverzekering gaan mensen met lagere inkomens minder zorgpremie betalen. Er komt een lage nominale premie en een inkomensafhankelijk deel. De professionals in de zorg krijgen meer zeggenschap over hun werk.

De PvdA houdt onverkort vast aan de klimaatdoelen voor 2020. De komende jaren gaat er een schepje bovenop. Energiebedrijven moeten 35 procent van hun energie duurzaam opwekken. Woningcorporaties moeten hun woningvoorraad snel isoleren.

Verantwoord hervormen kan alleen in een samenleving waarin mensen niet vervreemden van hun eigen leefomgeving. Criminaliteit en overlast bestrijdt de PvdA door de inzet van wijkagenten, gezinscoaches en intelligente straffen. We staan pal voor de vrijheden van onze samenleving, een fatsoenlijke samenleving waarin mensen met respect met elkaar omgaan en iedereen gelijke kansen krijgt. Iedereen telt mee!

In het kort

Het verkiezingsprogramma van de PvdA:

Staat voor werk
– We houden mensen aan het werk met loonkostensubsidies en een nieuw Sociaal Akkoord
– De hoogte en de duur van de WW blijven onveranderd

Voor excellent onderwijs
– We gaan door met het actieplan leraren en koppelen de salarissen aan de loonontwikkeling in de markt
– De werkschool komt terug om kinderen die anders niet aan het werk komen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt
– We maken extra geld vrij voor het beste onderwijs

Voor een extra bijdrage van de hoogste inkomens
– We voeren een toptarief van 60 procent in voor belastbaar inkomen boven de 150.000 euro
– De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt voor de hoogste inkomens

Voor sterke wijken
– We zetten de wijkaanpak voort
– We verhogen de boetes voor huisjesmelkers
– We ontnemen criminelen winsten met pluk-ze wetgeving, het vrijgekomen geld gaat naar extra wijkagenten
– Invoering van de ‘Jantje Beton’-norm: minimaal drie procent van de ruimte moet beschikbaar zijn voor sport en spel

Voor een duurzame toekomst
–  Energiebedrijven moeten in 2020 35 procent van hun energie duurzaam opwekken
–  Het gebruik van de auto wordt belast naar milieubelasting, plaats en tijd

Voor goede zorg
– We roepen een halt toe aan verdere marktwerking in de zorg
– Ouderenzorg wordt in de buurt georganiseerd
– We beteugelen de salarissen van de medisch specialisten

En voor internationale verantwoordelijkheid
– We willen een kleinere krijgsmacht, met name gericht op stabilisatie en vredesmissies
– We houden vast aan 0,8% ontwikkelingssamenwerking

Delen: