Hou SGP niet de hand boven het hoofd

Hou SGP niet de hand boven het hoofd

Door Pierre Heijnen op 7 juni 2011 Delen  

Het is triest dat er nog steeds samenlevingen zijn waarin de
ongelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is verankerd. Zo werd onlangs een
vrouw die het waagde een auto te besturen in Saoedi-Arabië veroordeeld en is een
jonge vrouw in Oezbekistan gestenigd, die aan een schoonheidswedstrijd meedeed.
We kunnen onze verontwaardiging daarover niet genoeg laten horen. De
gelijkwaardigheid van man en vrouw is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Voor
ons is het dan ook onbegrijpelijk
dat
hierover anno 2011 in Nederland überhaupt nog gesproken moet worden
: het
kabinet moet maatregelen nemen zodat de SGP vrouwen toelaat.

Het VN-Vrouwenverdrag regelt de gelijkwaardigheid van man en vrouw. De staten
die dit Verdrag hebben ondertekend dienen zich daaraan te houden. De rechter
toetst of en in hoeverre dat het geval is. In hoger beroep heeft de Hoge Raad
bepaalt dat zulks niet het geval is waar het gaat om het passief kiesrecht voor
vrouwen bij de SGP. De SGP hanteert regels die dat onmogelijk maken. De Hoge
Raad vindt dit strijdig met het VN-Vrouwenverdrag en verplicht de staat om hier
effectief tegen op te treden.

Hoe duidelijk wil je het hebben? Je zou verwachten dat de staat dit vonnis
onverwijld uitvoert. Minister Donner wordt vaak gezien als het staatkundig en
juridisch geweten in de politiek. Donner zou dus als geen ander moeten weten dat
in onze rechtsstaat iedereen een vonnis van de onafhankelijke rechter in hoogste
instantie moet volgen. Zeker hij, als verdediger van onze rechtsstaat. Als
voorbeeld voor onze burgers.

Maar wat doet Donner? Hij schoffeert de Hoge Raad. Hij schrijft tot ‘een
definitief oordeel’ te komen nadat de zaak door het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens is behandeld. Hij gaat met andere woorden nog eens over het oordeel
van de Hoge Raad heen. Hij permitteert het zich op hun stoel te gaan zitten en
handelt daarmee in strijd met de trias politica. Hij stelt zich boven de wet.
Hij geeft iedere Nederlander het slechtst mogelijke voorbeeld. Hij doet mee aan
het ondergraven van de positie van de onafhankelijke rechtspraak.

Maar hij laat het daar niet bij. Hij treedt in de afwegingen van de Hoge Raad
door de SGP een aantal vragen te stellen naar de bekende weg. De bekende weg,
omdat de antwoorden van de SGP door de Hoge Raad in hun afweging reeds is
betrokken. Die vragen zijn gewoon voor de bühne, om te suggereren dat de
minister toch nog wel enigszins rekening houdt met de uitspraak van de Hoge
Raad. Bovendien laat hij zich door de SGP met een kluitje in het riet sturen.
Hij concludeert uit hun antwoorden dat formele beletselen voor het passief
kiesrecht van vrouwen bij de SGP niet aanwezig zijn. Kluitje in het riet. Wat
staat er immers op de SGP-site:

‘Voorzichtigheid is geboden, zeker. De vrees is echter ongegrond dat het
opstellen van het gewone lidmaatschap onbedoelde consequenties zal hebben. En
waarom? Zowel mannelijke als vrouwelijke leden zijn (juridisch) gebonden aan de
doelstelling van de grondslag van de partij. Die binding is meer dan ooit
voelbaar. Alle leden van de SGP onderschrijven met de grondslag het Program van
Beginselen, waarin het regeerambt voor vrouwen wordt afgewezen.’

Allemaal geen nieuws, want de laatste wijzigingen van de SGP-regels op dit
punt dateren van 2006. Deze zijn allemaal gewogen door de Hoge Raad. En Donner
neemt dat allemaal met een korreltje zout.

De PvdA vindt dat Donner onverwijld gevolg moet geven aan de uitspraak van de
Hoge Raad en zich niet moet verschuilen achter het beroep van de SGP bij het
EHRM. Ga op zoek naar effectieve maatregelen.

Als wij het goed hebben begrepen wordt de Nederlandse Staat gedagvaard bij
het EHRM om de uitspraak van de Hoge Raad te verdedigen tegenover het beroep
door de SGP. Hoe moeten we ons dat voorstellen nu Donner als vertegenwoordiger
van de Nederlandse Staat die verantwoordelijkheid afwijst? Gaat dat iemand
anders dat doen? Onder verantwoordelijkheid van de regering? Of wordt de
uitspraak van de Hoge Raad eenvoudig niet verdedigd voor het EHRM?

In 1919 kregen we mede dankzij de liberalen en socialisten het hardbevochten
vrouwenkiesrecht. Ontziet de coalitie met de confessionelen en liberalen de SGP
nu met haar beperkt vrouwenkiesrecht in ruil voor steun in de Eerste- en Tweede
Kamer voor haar beleid? Is de coalitie de achttien miljard bezuinigingen, de
aanslag op de WSW, Wajong, het persoonsgebonden budget en dergelijke zo heilig
dat zij daar zelfs het schofferen van de Hoge Raad en het schenden van de
fundamentele gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen voor over? Dat kan de
jurist Donner toch onmogelijk voor zijn rekening nemen?!