Beste medicijn voor laagste prijs

Beste medicijn voor laagste prijs

Door Lea Bouwmeester op 9 november 2012 Delen  

Om de zorgkosten te laten dalen moet verspilling worden voorkomen. Zoals verspilling van medicijnen door verkeerd gebruik, maar ook verspilling door geneesmiddelen die te duur zijn. Nu blijkt uit onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat huisartsen vaak te dure medicijnen voorschrijven. Dit druist in tegen de plannen voor kostenbesparingen in de zorg, die de Partij van de Arbeid wil realiseren.

De PvdA heeft altijd gestreden voor preferentiebeleid. Dit betekent dat alleen het goedkoopste medicijnen wordt vergoed, indien het dezelfde werking heeft als het duurdere alternatief. We doen hierbij geen concessies aan de kwaliteit van het geneesmiddel. Dit moet overigens ook gaan gelden voor hulpmiddelen.

Uit het IVM-onderzoek blijkt ook dat huisartsen medicijnen doelmatiger kunnen voorschrijven. Zo blijkt bijvoorbeeld dat huisartsen die ook apotheek houden, minder doelmatig voorschrijven dan huisartsen die geen belang hebben in een apotheek. Ook werken zij minder volgens de richtlijnen. Daarnaast worden merkmiddelen vaker voorgeschreven, omdat daar nu eenmaal meer aan te verdienen valt. Dat ondermijnt het preferentiebeleid en drijft de zorgkosten onnodig op.

Een andere manier om de prijs van geneesmiddelen te laten dalen is aanscherping van de Wet Geneesmiddelen Prijzen, naar het Noorse systeem. Daarbij moet er opnieuw gekeken worden naar de prijslimieten van geneesmiddelen, die op dit moment te hoog zijn vastgesteld. Deze maatregelen, in combinatie met een transparanter systeem, moeten ervoor zorgen dat mensen het beste medicijn krijgen voor de laagste prijs. Daarmee houden we de zorgkosten in de hand.

Ik dring er dan ook bij de minister op aan werk te maken van kostenbesparingen in de zorg.

Mijn vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

1. Bent u op de hoogte van het artikel in het Financieel Dagblad met voorstellen voor besparingen?* Bent u het eens met de auteurs dat de voorstellen ten aanzien van de ziektekostenpremie kansen bieden om het draagvlak voor besparingen te vergroten?

2. Wat is uw reactie op het voorstel om de Wet Geneesmiddelen Prijzen aan te scherpen volgens het Noorse systeem? Bent u het eens met de auteurs dat een prijsdaling van dure geneesmiddelen direct profijt zou opleveren voor de groep met een bovenmodaal inkomen die progressief meer eigen risico betaalt en daarmee opdraait voor de te hoge kosten van geneesmiddelen?

3. Bent u van mening dat de limieten van geneesmiddelen op dit moment te hoog zijn vastgesteld omdat ze voor het laatst zijn aangepast in 1998? Betekent dit dat te dure geneesmiddelen vergoed worden terwijl een gelijk goedkoop middel beschikbaar is?

4. Is het waar dat het CVZ alleen de opbrengst van de eigen bijbetaling heeft berekend en de kostenvermindering door het gebruik van alleen de goedkope middelen niet in de berekening heeft opgenomen? Is het waar dat het CPB in de opbrengstberekening van herberekening van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem(GVS) alleen de berekening van het CVZ heeft overgenomen?

5. Hoeveel zou bespaard kunnen worden door de WGP en het GVS aan te passen zoals vaker is voorgesteld? Klopt het dat hiermee minimaal 500 mln zou kunnen worden bespaard? Zo nee, waarom niet en welke bedragen en berekeningen zijn volgens u dan van toepassing? Wat zou dit voor de premie betekenen?

6. Bent u het met mij eens dat voor hulpmiddelen een zelfde systeem waarin goedkope middelen volledig worden vergoed en voor dure gelijke middelen een bijbetaling wordt gevraagd (systeem van vermijdbare bijbetaling) besparingen kunnen worden gerealiseerd? Hoe hoog schat u deze in?

7. Bent u bereid de Kamer een voorstel te sturen voor een dergelijk systeem voor hulpmiddelen?

8. Bent u met mij van mening dat er transparantie dient te bestaan over de prijzen voor geneesmiddelen? Wat is uw mening ten aanzien van het couvert- cq pakjes-model dat door sommige verzekeraars wordt gehanteerd? Bent u bereid het besluit zorgverzekering te wijzigen door aan artikel 1a toe te voegen dat de zorgverzekeraar dient te zorgen voor een transparante lage prijs die door een verzekerde is terug te vinden in een openbare prijslijst (bijvoorbeeld de Z-index)?

* “Effectief snijden in kosten van zorg”, door Julius van Dam en Henk Eleveld, Financieele Dagblad, 9 november 2012