Begrotingsafspraken stimuleren werkgelegenheid

Begrotingsafspraken stimuleren werkgelegenheid

Door Diederik Samsom op 16 oktober 2013 Delen  

Met de begrotingsafspraken zetten we alles op alles om werkgelegenheid te stimuleren, op korte en op langere termijn. Met dit pakket kan worden voldaan een de brede wens – hier in Den Haag en buiten op straat – tot enige rust en zekerheid te komen voor de komende tijd.

De nieuw gevonden balans in de begroting doet volledig recht aan de kernwaarden die wij meenamen toen we aan deze coalitie begonnen: een evenwichtige inkomensverdeling, een eerlijke hervorming van de arbeidsmarkt en we investeren in de toekomst. Lees verder voor mijn integrale bijdrage aan het debat over de afspraken van PvdA en VVD met D66, ChristenUnie en SGP.

Mevrouw de voorzitter,
de Partij van de Arbeid fractie is verheugd over het feit dat PvdA en VVD, met D66, ChristenUnie en SGP afspraken hebben kunnen maken over de begroting van het komende jaar. Bijna twee weken van intensieve onderhandelingen hebben geleid tot een goed pakket. Ik ben de drie oppositiepartijen erkentelijk voor hun constructieve houding.

Maar zoals ook bij de totstandkoming van het regeerakkoord of het pakket dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd, zijn politici nergens zonder de denkkracht en het doorzettingsvermogen van al die geweldige fractiemedewerkers, ambtenaren en ondersteunend personeel die ons daarbij bijstaan. Zo ook nu. Langs deze weg wil ik hen heel hartelijke bedanken voor hun inzet en werk.

Het is een voorrecht om met jullie te mogen werken.

Mevrouw de voorzitter,
de voorliggende begrotingsafspraken brengen een aantal verandering aan in de begroting die gepresenteerd werd op Prinsjesdag. Dat ligt ook voor de hand. Met het aanschuiven van andere partijen, kwamen er immers ook andere wensen aan tafel. Om dan tot een akkoord te komen, moet iedereen een beetje inschikken. En dat is gebeurd.

Extra investeren in onderwijs en in kinderen, en dus elders op de begroting extra ombuigen.

Extra lastenverlichting op arbeid, dus extra lastenverzwaring op milieuvervuiling.

En een ambitieuzere uitvoering van de agenda van het sociaal akkoord, met respect voor de afspraken met werkgevers en werknemers.

Op deze manier kon worden voldaan aan specifieke wensen van diverse oppositiepartijen. En er kon worden voldaan aan de gezamenlijke en met de dag groeiende wens om alles op alles te zetten om werkgelegenheid te stimuleren, op korte en op langere termijn. En vooral: met dit pakket kan worden voldaan een de brede wens – hier in Den Haag en buiten op straat – tot enige rust en zekerheid voor de komende tijd.

Een nieuwe samenstelling leidt tot nieuwe mogelijkheden. Met creativiteit en overtuiging is de afgelopen dagen de zoektocht naar manieren om de economie verder te stimuleren voortgezet. En met resultaat.

De tijdelijke tariefsverlaging voor vermogen uit bv’s kan zorgen voor een extra impuls in onze economie. En creëert bovendien ruimte voor koopkrachtondersteuning in 2014, juist voor mensen met een lager inkomen, die dat het hardste nodig hebben.

Op langere termijn wordt de werkgelegenheid geholpen met een lastenverlaging op arbeid en met een ambitieuze invulling van het sociaal akkoord, aangevuld met enkele extra hervormingen, zoals het makkelijker maken om langer door te werken voor wie dat wil en snellere opleidingstrajecten in het onderwijs. De economische structuur wordt verder versterkt door vergroening van de belastingen.

Mijn fractie was bereid de extra investeringswensen, ingebracht door de oppositiepartijen, mogelijk te maken.

De hervorming van de kindregelingen vindt op een andere manier plaats dan VVD en PvdA aanvankelijk bedacht hadden, maar de extra ondersteuning van gezinnen met kinderen is ook voor de PvdA een te verdedigen keuze. En dat geldt zeker voor het terugdraaien van de bezuiniging op de Algemene Nabestaanden Wet.

Het extra geld voor onderwijs kan ook op onze instemming rekenen. Met extra investeringen in de kwaliteit van leraren, in technisch praktijkonderwijs en onderzoek en innovatie, investeren we in de motor van onze economie en maken we Nederland klaar voor de toekomst.

Uiteraard moet dat alles wel ergens van betaald worden. En dat gaat niet zonder pijn of moeite. Bezuinigen op uitgaven van ministeries, op zorg en op sociale zekerheid. Het waren keuzes die mijn fractie graag had vermeden, maar die nu noodzakelijk werden. Maar de extra bezuinigingen op zorg, sociale zekerheid en de rijksbegroting zoals ze in de afspraken zijn vastgelegd, zijn voor mijn fractie te dragen.

In de zorg wordt het geld niet weggehaald bij patiënten, maar zoveel mogelijk door verspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld bij medicijnen. En in de sociale zekerheid wordt gezocht naar manieren om mensen vanuit een uitkering aan het werk te krijgen en worden extra inspanningen gevraagd om de verwekkers van kinderen – die weigeren zich als vader te gedragen – achter de broek gezeten om hun alimentatie te betalen. Zoals het hoort.

Mevrouw de voorzitter,
tot onze tevredenheid stellen we vast dat ook de nieuw gevonden balans in de begroting volledig recht doet aan de kernwaarden die wij meenamen toen we aan deze coalitie begonnen: een evenwichtige inkomensverdeling en een eerlijke, voor iedereen te dragen, hervorming van de arbeidsmarkt. De andere kernwaarde – investeren in de toekomst en zo vooruitgang mogelijk maken, juist in crisistijd – is met de nieuwe samenwerking zelfs iets sterker geworden.

De PvdA is blij dat in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid is genomen. Dat levert Nederland de duidelijkheid en zekerheid op die nu zo hard nodig zijn.

Dank u wel.