Jonge asielzoekers horen niet in de cel

Jonge asielzoekers horen niet in de cel

Door Hans Spekman op 17 september 2010 Delen  

Ik vind het onacceptabel dat steeds meer alleenstaande minderjarige
asielzoekers (ama’s) in de cel terecht komen. Dit blijkt uit
cijfers
van het ministerie van Justitie
. Het gros van deze jonge gevangenen heeft
geen strafbaar feit gepleegd, maar wordt zonder pardon in de cel gegooid. Mensen
op zulke jonge leeftijd gevangen zetten is ronduit schrijnend. Hierover heb ik
dan ook Kamervragen gesteld aan minister van Justitie Hirsch Ballin.

De PvdA wil dat de opvang van deze jongeren een opener karakter krijgt. Dit
houdt in dat zij onderwijs kunnen volgen en niet achter slot en grendel hoeven
zitten. Detentie biedt namelijk weinig uitzicht op een betere toekomst.
Vreemdelingenbewaring op deze manier organiseren druist daarnaast regelrecht in
tegen het internationale kinderrecht. Onmiddellijk ingrijpen is daarom vereist.

De plannen van Hirsch Ballin om iets aan de huidige situatie te doen werden
in juni door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Het is desalniettemin de
verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat deze kinderen in een vrije
omgeving kunnen leven. Ik zou graag zien dat de minister beschermde opvang zou
bieden waar ama’s onderwijs kunnen genieten. Een andere optie is het
onderbrengen van ama’s in pleeggezinnen. Zo hoeven minderjarige asielzoekers
niet langer te leven in gevangenschap.

Hieronder mijn Kamervragen aan de minister van Justitie:

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht
“Steeds
meer ama’s in gevangenis
”?

2) Klopt het dat het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s)
in de cel in 2009 is verdubbeld? Zo ja, wat is de oorzaak van deze verdubbeling?

3) Hoe verhoudt de toename van het aantal ama’s in de cel zich met uw beleid
om vreemdelingenbewaring slechts als “uiterste middel” in te zetten, en om
kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen, daarbij te ontzien?

4) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat het plaatsen van alleenstaande
minderjarige kinderen in vreemdelingenbewaring in strijd is met artikel 17 van
de Terugkeerrichtlijn? Voldoen de plaatsingen van de ama’s in bewaring aan de
voorwaarden die in dat artikel zijn genoemd? Kunt u dat toelichten?

5) In welke inrichtingen zijn de betreffende 300 ama’s uit 2009 in
vreemdelingenbewaring geplaatst? Hoe lang duurde gemiddeld die
inbewaringstelling? Wat was het regime in die inrichtingen? In hoeveel gevallen
heeft de vreemdelingenbewaring geleid tot terugkeer naar het land van herkomst?

6) Bent u met de PvdA-fractie van mening dat ama’s niet in de cel horen? Bent
u bereid de inrichtingen voor vreemdelingenbewaring voor alleenstaande
minderjarige kinderen “opener” te maken, zodat meer sprake is van
“gecontroleerde opvang”?