Actieplan jeugdwerkloosheid

Actieplan jeugdwerkloosheid

Door Jetta Klijnsma op 29 mei 2009 Delen  

Het kabinet heeft ingestemd met mijn voorstellen om de jeugdwerkloosheid te
bestrijden. Jongeren worden langer op school gehouden, intensiever begeleid naar
bestaande vacatures en er worden meer stages aangeboden. We moeten alles op
alles zetten om te voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten.

Het kabinet kondigt in het actieplan jeugdwerkloosheid een offensief aan om
alle jongeren die door de crisis buiten de boot vallen perspectief te bieden.
Jongeren worden langer op school gehouden, intensiever begeleid naar bestaande
vacatures en er worden met behulp van subsidie meer leerwerkplaatsen en stages
voor jongeren aangeboden. De dertig grote regionale werkpleinen, waarin alle
organisaties op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt samenwerken, gaan een
centrale rol spelen in de uitvoering van het actieplan Jeugdwerkloosheid.

Dit heeft de ministerraad besloten op mijn voorstel, mede namens minister
Rouvoet (J&G), minister Van der Laan (WWI) en staatssecretaris Van
Bijsterveldt (OCW).

PvdA Tweede-Kamerlid Hans Spekman: ‘Het is goed dat er extra geld komt voor
jongeren. Voor alle maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan stelt het
kabinet 250 miljoen euro beschikbaar. Wij mogen niemand meer afschrijven. Zij
mogen wat ons betreft niet langer dan drie maanden aan kant staan. Het is
belangrijk dat er nu concrete afspraken worden gemaakt met werkgevers over
stageplekken. Dit jaar komen er ongeveer 28000 jongeren zonder startkwalificatie
bij. We mogen hen niet in de kou laten staan. We kunnen hen bijvoorbeeld helpen
via jobcoaches van uitzendbureaus.’

Langer doorleren

Voor alle maatregelen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan stelt het kabinet
250 miljoen euro beschikbaar, uitgesmeerd over de jaren 2009, 2010 en 2011.

Twee weken geleden bracht Hans de Boer, voormalig voorzitter van de Taskforce
Jeugdwerkloosheid, advies uit aan het kabinet. Bij die gelegenheid startte
direct de eerste actie: het School Ex-Programma dat zich richt op mbo-scholieren
die momenteel hun opleiding afronden. Het kabinet wil met deze actie tienduizend
mbo’ers er toe te bewegen om langer door te leren.

Stages en leerwerkplaatsen

Nog deze zomer worden per regio met alle betrokken partijen op het gebied van
onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg convenanten afgesloten over extra scholing,
leerwerkplaatsen en stages voor jongeren. Hiervoor stelt het kabinet het
grootste deel van het extra geld beschikbaar: 153 miljoen euro. Daarnaast
investeert het in het scheppen van extra leerwerkbanen en stages en een
‘matching-offensief’ waarbij de vraag van werkgevers en de beschikbaarheid van
jongeren op elkaar worden aangesloten. Mede hiervoor worden 200 jongeren ingezet
als junior-werkcoaches bij het UWV.

Actief begeleiden naar werk

Kwetsbare jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt moeten ook
profiteren van de extra inspanningen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen.
40 miljoen euro wordt ingezet voor meer zorg en ondersteuning in en rond school
en voor een opleiding met opvang voor leerlingen die permanent aandacht en
toezicht nodig hebben. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een proef om jongeren
vanuit de jeugdzorg actief te begeleiden naar school of werk.

De ambities van het actieplan sluiten nauw aan bij de afspraken van de
sociale partners om jonge schoolverlaters die langer dan drie maanden thuis
zitten stageplaatsen aan te bieden.

Het is nu aan de partners om ervoor te zorgen dat de plekken voor jongeren er
komen en dat er binnen de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt stevige
afspraken worden gemaakt over de aantallen die we nodig hebben. Een prima
voorbeeld daarvan is de toezegging van vijfduizend plekken die de zorgsector
deze week aankondigde. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat
jongeren thuis komen te zitten.