Aanpak discriminatie hoog op de agenda van een nieuw kabinet

de discriminatieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord

Aanpak discriminatie hoog op de agenda van een nieuw kabinet

Door Gijs van Dijk op 6 april 2017 Delen  

Discriminatie, uitsluiting, racisme. Natuurlijk is niemand er voorstander van. En toch vindt het iedere dag plaats. Omdat het ingesleten is, mensen het niet doorhebben of omdat de vooroordelen te diep verankert zitten in ons hoofd.  Discriminatie van mensen met een migratie-achtergrond, LHBT’ers, vrouwen, ouderen, gehandicapten en alle andere mensen: het is aan de orde van de dag.

Laten we geen politieke ruzie maken over de aanpak van discriminatie.

Ook een volgend kabinet moet het aanpakken van discriminatie daarom hoog op de agenda zetten. En dit hoeft geen onderwerp te zijn waar lang over onderhandeld wordt. Om de onderhandelaars van de vier partijen een handje te helpen heb ik daarom alvast de discriminatieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord geschreven. Op basis van de verkiezingsprogramma’s van de vier partijen die nu onderhandelen, en aangevuld met alle ideeën waar de PvdA voor strijdt.

Laten we geen politieke ruzie maken over de aanpak van discriminatie. Het is geen kwestie van óf deze maatregel óf die andere. Alles wat helpt moeten we doen. Want ieder mens verdient een gelijke kans, ongeacht je huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd of handicap.

Om de onderhandelaars een handje te helpen heb ik alvast de discriminatieparagraaf voor het nieuwe regeerakkoord geschreven.

Discriminatieparagraaf  voor het toekomstig regeerakkoord 

Gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de vier onderhandelende partijen en de PvdA

In Nederland heb je de vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Die vrijheid neemt niemand ons af. Waar grenzen worden overschreden, mogen we van de overheid verwachten dat onze waarden worden beschermd. Racisme en discriminatie ondermijnen onze democratische rechtsstaat. Ze werken uitsluiting, extremisme en radicalisering in de hand. Discriminatie bevechten we iedere dag, want ook in het hedendaagse Nederland is het nog hardnekkig aanwezig.

Preventie

 • Veel mensen met een migratie-achtergrond voelen zich gekwetst door denigrerende generalisaties en diskwalificaties. Wij willen dat actief bestrijden. Dat begint bij een betere bewustwording van het bestaan van vooroordelen, onderhuids racisme en ‘alledaagse’ discriminatie.
 • In het onderwijs komt er meer aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid.
 • Het kabinet gaat lessen over seksuele diversiteit overal in het onderwijs verplicht stellen. Wij willen een scherpe naleving op de voorlichting over seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op alle scholen. Dit wordt een onderdeel van de lerarenopleiding.
 • Seksuele intimidatie willen we uitbannen. Wij ontwikkelen programma’s waarmee kinderen leren dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.

Wetgeving

 • Het kabinet staat achter artikel 1 van de grondwet en is tegen elke vorm van discriminatie. De grondwetswijziging om “seksuele gerichtheid” en “handicap” expliciet  in artikel 1 op te nemen wordt gesteund. Waardoor deze gronden net zoals discriminatie van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht expliciet genoemd zullen worden.
 • In de Algemene wet gelijke behandeling wordt transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verboden.
 • Racisme, discriminatie en anti-religieuze stromingen, zijn onder geen beding goed te praten en worden actief bestreden en zwaarder bestraft. Er komt een hogere strafmaat voor discriminerend geweld, bedreigingen en intimidatie.
 • Het kabinet neemt de initiatiefwet van de PvdA over en gaat het strafrecht toepassen bij straatintimidatie.

Veiligheid

 • Wij willen meer inzet op de bestrijding van discriminatie door meer gespecialiseerde agenten en een betere handhaving. Ook willen wij de toegang van slachtoffers van discriminatie tot de politie verbeteren.
 • Etnisch profileren gaan we tegen. De politie laten we registreren wie waarom staande wordt gehouden. Klachtenprocedures worden transparanter. En bij politieopleidingen komt meer aandacht voor bewustwording rondom vooroordelen, discriminatie en racisme.
 • Geen diversiteit zonder veiligheid: we treden op tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen en LHBTI’s. Er komt meer aandacht voor bewustwording van het probleem, slachtoffers kunnen anoniem aangifte doen en hebben recht op bescherming na aangifte, er komt meer geld beschikbaar voor het Centrum Seksueel Geweld en er komt voldoende opsporingscapaciteit om zaken in behandeling te kunnen nemen.

Arbeidsmarkt

Het is onacceptabel dat kinderen met een andere culturele achtergrond minder kansen hebben in het onderwijs of dat sollicitanten worden afgewezen omdat zij een buitenlandse achternaam dragen. Het kabinet wil deze verschillen, die niets te maken hebben met uiteindelijke geschiktheid voor de baan, terugdringen.

 • Het kabinet bestrijdt  discriminatie op de arbeidsmarkt door regels beter te handhaven en door transparantie en voorlichting. We richten ons in het bijzonder op discriminatie van vrouwen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen met een niet-westerse achtergrond.
 • De Inspectie SZW gaat strenger optreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, inclusief leeftijdsdiscriminatie. Onder andere door de inzet van mystery-sollicitanten wordt arbeidsdiscriminatie actief opgespoord. Bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie worden tijdelijk uitgesloten van overheidsaanbestedingen.
 • Er worden experimenten opgezet voor neutrale sollicitatie- en promotieprocedures. Er worden afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers met duidelijke doelen en zelfverplichting. Er wordt geïnvesteerd in kennisopbouw over en verbreiding van effectief diversiteitmanagement. Tenslotte treedt de overheid actief en zichtbaar op in geval van discriminatie, waardoor onacceptabel gedrag bestreden wordt en de bewustwording toeneemt.
 • Het kabinet wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Deze organisaties en de leraren van onze kinderen moeten een betere afspiegeling van de samenleving worden.