zorg

  • Minder managers
  • Meer handen
  • Menselijke zorg

recente berichten binnen Zorg

Blij met banenplan voor de zorg

Martin van Rijn en ik hebben dinsdag een banenplan voor de zorg gepresenteerd. Hiermee zorgen we ervoor dat 80.000 mensen die nu in de zorg werken scholing krijgen of worden begeleid naar werk binnen of buiten de zorg. Voor jongeren komen er in totaal 5000 werkplekken. Samen met werkgevers en vakbonden in de zorg trekken we in totaal hier 200 miljoen voor uit, waarvan de helft door de zorgsector zelf wordt betaald.

lees verder »

Met de nieuwe Wmo creëren we ruimte om zorg beter in te richten

We praten al jaren over de vraag hoe de zorg anders en beter kan. Hoe we mensen weer zeggenschap kunnen geven over hun eigen zorg, passend bij hun eigen leven. Hoe we professionals in de zorg weer ruimte kunnen geven om zelf te bepalen hoe zij op de beste manier zorg kunnen bieden. Hoe we los kunnen komen van de doorgeslagen ingewikkeldheid. Dit durven we nu eindelijk aan te pakken. Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) creëren we nu de ruimte om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dit zei ik gisteren tijdens het debat over de Wmo. Vandaag debatteren we verder.

lees verder »

Meer zekerheid over zorg

Meer zekerheid over zorg

De PvdA is blij met de zorgafspraken die zijn gemaakt. Hiermee krijgen mensen meer zekerheid over zorg. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor de langdurige zorg. Met name voor dagbesteding en zorg in een instelling. Met de dagbesteding zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen en gehandicapten langer thuis kunnen blijven wonen. Als thuis wonen echt niet meer gaat, blijft een plek in een zorginstelling beschikbaar. De PvdA heeft zich hier sterk voor gemaakt. We bieden mensen hierdoor meer zekerheid en werken tegelijkertijd aan vooruitgang door verder te gaan met de zo noodzakelijke zorgvernieuwing.

lees verder »

Verlofregelingen passend bij veranderende maatschappij

De maatschappij is aan verandering onderhevig. Zo zien we dat steeds meer mensen zorgtaken hebben waardoor het combineren van werk en zorg lastiger wordt. Daarom heeft de PvdA aangedrongen op het uitbreiden van verlofregelingen.

Een op de acht werknemers in ons land is mantelzorger. Zij vervullen een onmisbare taak in onze maatschappij: de langdurige  zorg en ondersteuning voor bijvoorbeeld een zieke of gehandicapte vader of zus. Mantelzorgers verdienen betere ondersteuning. Daar heb ik mij dan ook sterk voor gemaakt. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher heeft een aantal maatregelen genomen om dit te realiseren. Een goede zaak.

lees verder »

Arts en patiënt gaan over euthanasie, niet apotheker

De beslissing om over te gaan tot euthanasie is voorbehouden aan de persoon die euthanasie wenst en aan de arts. Nu blijkt dat apothekers soms weigeren om euthanasiemiddelen te verstrekken aan artsen, terwijl apothekers dit soort beslissingen niet zouden moeten nemen. Ik wil daarom van de minister weten op welke schaal dit gebeurt en of apothekers die geen medicijnen willen leveren wel doorverwijzen naar een collega-apotheker. Medicijnen om euthanasie uit te voeren moeten namelijk voor de arts beschikbaar zijn.

lees verder »

Meer zekerheid bieden over zorg

Meer zekerheid bieden voor mensen bij de grote veranderingen in de zorg. Dat is de kern van mijn pleidooi in een interview met dagblad Trouw zaterdag.

Er staat veel te veranderen in de zorg. Die veranderingen brengen onzekerheid met zich mee. Voor mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die in de zorg werken. De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid roept het kabinet op om die onzekerheden zo veel als mogelijk weg te nemen.

lees verder »

Kindermishandeling beter aanpakken

Kindermishandeling is een van de grootste maatschappelijke problemen. Het is dan ook schrikbarend dat bij slechts één op de honderd gevallen waarbij mishandeling daadwerkelijk is vastgesteld, de dader veroordeeld wordt. Om kindermishandeling beter aan te pakken pleit ik onder meer voor adequate verzameling van bewijslast en monitoring van gezinnen waar mishandeling heeft plaatsgevonden.

lees verder »

Verbeter positie alfahulp en particuliere huishoudelijke werkers

Verbeter positie alfahulp en particuliere huishoudelijke werkers

 Foto Shutterstock

De positie van alfahulpen in de thuiszorg is slecht. Doordat de Regeling dienstverlening aan huis op hen van toepassing is, zijn zij vaak niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en bouwen zij geen pensioen op. De Partij van de Arbeid vindt dat de positie van alfahulpen moet worden verbeterd. Dit concludeert ook de commissie-Kalsbeek in haar vandaag verschenen rapport over de verbetering van de positie van huishoudelijke werkers.

lees verder »

Openheid leidt tot betere zorg

De zorg draait om patiënten, maar zij weten vaak nog te weinig over kwaliteit van zorg. Wel weten we dat de zorg in Nederland hoog in de EU-zorgranglijsten staat. Er is dus wel informatie, maar deze is helaas niet of lastig te vinden. En als er informatie is, is deze vaak niet begrijpelijk voor de patiënt. Dat kan en moet beter. Niet alleen door het af te dwingen met regels of wetten, maar door te werken aan een andere cultuur. Van een gesloten naar een open en luisterende cultuur. Waarbij de dialoog tussen patiënt en zorgverlener het uitgangspunt is. Dit komt de kwaliteit, veiligheid en betrokkenheid ten goede.

lees verder »