Kinderopvang

De Partij van de Arbeid staat voor een goede en betaalbare kinderopvang. Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving, onder leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Ook moet de kinderopvang naadloos aansluiten op het onderwijs, zodat kinderen goed voorbereid aan de basisschool kunnen beginnen. Voor ouders is het van belang dat de kinderopvang betaalbaar blijft. Zo kunnen zij hun werk combineren met de zorg voor de kinderen.

woordvoerder

Keklik Yücel

Keklik Yücel

Tweede Kamerlid

Emancipatie, Arbeid en zorg
Integratie en inburgering

lees meer over Keklik

recente berichten binnen dit standpunt

Blij met verbeteringen kinderopvang

De PvdA vindt het positief dat voor de kinderopvang en de peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van Mariëtte Hamer en VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen om tot een structurele oplossing voor de problemen in de kinderopvang te komen. Daarnaast is het goed dat er flink ingezet wordt op verbetering van de pedagogische kwaliteit, iets waar de PvdA al veel langer voor pleit. Zo komt het belang van het kind voorop te staan en is er straks meer duidelijkheid voor ouders.

lees verder »

Meer geld voor de kinderopvang

Vandaag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot onze grote tevredenheid besloten om volgend jaar 100 miljoen euro extra te investeren in de kinderopvang. Samen met GroenLinks drong de Partij van de Arbeid hier vorige week al op aan bij de Algemene Politieke Beschouwingen met de motie Van Ojik/Samsom.

Deze week heb ik in debat met minister Asscher onze wens om te investeren in de kinderopvang nogmaals benadrukt. Dit is volgens de PvdA nodig vanwege de grote problemen waar de sector mee te kampen heeft als gevolg van bezuinigingen die in voorgaande jaren zijn doorgevoerd in combinatie met de hoge werkloosheid. Deze extra investering geeft de sector rust en de ouders duidelijkheid.

lees verder »

Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Naar een goede en toegankelijke kinderopvang

Foto Flickr / Inferis

De PvdA wil een kwalitatief goede kinderopvang die financieel toegankelijk is voor ouders van alle inkomensgroepen. Meer aandacht voor de kwaliteit van de kinderopvang is voor de PvdA daarom van essentieel belang. Kinderopvang is niet alleen een instrument voor arbeidsmarktparticipatie, maar heeft ook een ontwikkelfunctie voor kinderen. Dat was en blijft de inzet van de PvdA. 

lees verder »

Voor een goede en betaalbare kinderopvang

Kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is voor de Partij van de Arbeid altijd belangrijk geweest en dat zal ook zo blijven. Kinderopvang is zowel belangrijk voor ouders die werk en zorg voor de kinderen willen combineren als voor de ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit en betaalbaarheid van deze voorziening mag niet onder druk komen te staan, ondanks de geplande bezuiniging voor 2013. Daarom hebben Mariëtte Hamer en ik de minister gevraagd om in gesprek te gaan met de sector om gezamenlijk tot een structurele oplossing te komen. De PvdA is daarbij uiteraard bereid te kijken naar een deugdelijke dekking. Zodat kinderopvang goed en betaalbaar blijft.

lees verder »

Meer vrouwen aan het werk

Meer vrouwen aan het werk

Foto stock.xchng / mmagallan

Nederland is de slome middenmoter in Europa als het gaat om de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt. Zo bekleden steeds minder vrouwen topfuncties. Ook het salarisverschil tussen mannen en vrouwen voor het verrichten van gelijke arbeid is in Nederland structureel groter dan het Europees gemiddelde. Ik vind dit een Nederland-onwaardige wanprestatie.

De Partij van de Arbeid staat voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en dus ook op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de PvdA financiële onafhankelijkheid van vrouwen hoog in het vaandel staan. Wij vinden het cruciaal om het arbeidsaanbod van vrouwen te blijven stimuleren, zodat vrouwen aan het werk kunnen indien zij dit willen én zodat meer vrouwen zich met gelijke kansen kunnen vestigen aan de top.

lees verder »

Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang

Kunduz-coalitie snijdt verder in kinderopvang
Foto Flickr / Inferis

De Kunduz-coalitie heeft zich uitgesproken voor nog meer bezuinigingen op de kinderopvang. Ondanks dat de PvdA tot zeer recent GroenLinks en D66 aan haar zijde kon vinden in haar strijd tegen de forse bezuinigingen van het rechtse kabinet hebben deze partijen er samen met het CDA, de VVD en de ChristenUnie er helaas alsnog voor gezorgd dat er nog eens 250 miljoen extra wordt bezuinigd op de kinderopvang.  Wij pleiten voor een eerlijkere oplossing.

lees verder »

Fatsoenlijke kinderopvang blijft hard nodig

Fatsoenlijke kinderopvang blijft hard nodig
Foto Flickr / Inferis

Ik heb de minister woensdag opnieuw gevraagd de bezuinigingen op de kinderopvang terug te draaien. Er wordt nu al aangegeven dat veel vrouwen minder zullen gaan werken, omdat gezinnen de kinderopvang niet langer kunnen betalen. Kinderdagverblijven zullen prijzen verhogen of mensen ontslaan, waardoor er minder aandacht is voor de kinderen. De PvdA vindt het juist belangrijk dat kinderen op een kwalitatief goede plek worden opgevangen en de kinderopvang voor iedereen betaalbaar is, zodat iedereen de kans krijgt om te werken.

lees verder »

Scherper toezicht op kinderopvang

 Het rapport van de commissie Gunning, die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft onderzocht, bewijst dat er scherper toezicht moet komen op de kinderopvang, organisaties beter moeten samenwerken en de kwaliteit moet verbeteren. De commissie bepleit onder meer twee medewerkers op een groep. De PvdA was en is hier een voorstander van.Net zo goed als dat er meer hoger opgeleiden in die sector moeten werken en dat personeel beter gescreend moeten worden.

Het rapport toont maar weer aan dat ouders met klachten serieus moeten worden. Dat kan onder meer door het instellen van een vertrouwenspersoon.

De lessen van Gunning moeten al met al serieus worden genomen. Dat vraagt om betere kwaliteitseisen en geen verdere bezuinigingen. De PvdA zal zich daar hard voor maken. Ik zal minister Henk Kamp binnenkort vragen de aanbevelingen van de commissie Gunning over te nemen.

Kwaliteit kinderopvang moet voorop staan

Kwaliteit kinderopvang moet voorop staan
Foto Flickr / Inferis

De PvdA wil dat er geïnvesteerd wordt in kwalitatieve kinderopvang. Dat betekent dat we een pas op de plaats moeten maken met marktwerking, omdat de kwaliteit van de kinderopvang daaronder lijdt. Ik vind het treurig dat kinderdagverblijven beknibbelen op de kwaliteit, enkel en alleen om de winstmarges te vergroten. Uiteraard zijn er ook kinderdagverblijven die juist wel het goede voorbeeld geven, maar als de minister en ook ouders niet weten hoe de kinderdagverblijven ervoor staan, kunnen zij onmogelijk hun adviserende rol spelen. Tegelijkertijd is het dan moeilijk hard te maken dat het niet goed gaat. Ik heb de minister om opheldering gevraagd en verzocht het tij te keren.

lees verder »